نوشته شده توسط : زپو

 قانون جذبقانون جذب 

بزرگترین قانون جهان

نتیجه تصویری برای قانون جذب

قانون جاذبه ، قانون طبيعت است و با اندازه ي قانون گرانش بي طرف مي باشد . چيزي را تجربه نخواهي كرد مگر آن كه با انديشه هاي مداوم خود آن را به زندگي ات جذب كني .طبق قانون جذب ؛ براي آگاهي از هر چه فكر مي كني ، از خود بپرس چه احساسي مي كني . احساسات بسيار با ارزشمند زيرا به ما مي گويند كه چه فكر مي كنيم . 

قانون جذب به ما مي گويد : غير ممكن است كه احساسات بد داشته باشيم در حالي كه فكرهاي خوبي داريم . 

برابر قانون جذب ؛ انديشه هايت فركانس را رهبري مي كند و احساسات به تو مي گويد كه در چه فركانسي مي باشي . زماني كه احساس بدي داري احساسات بدتر را دريافت مي كني و وقتي احساس خوبي داري احساسات بهتر و بهتري را به خود جذب مي كني . 

شيفت راز و قانون جذب – خاطرات خوب و طبيعت و موزيك دلخواهت مي تواند احساسات تو را تغيير دهد و به دلخواه بياورد . 

طبق قانون جذب ؛ احساس عشق والاترين فركانسي است كه مي تواني مخابره كني . هر چه احساس عشق تو بيشتر باشد قدرت بيشتري را به حركت در مي آورد . 

مهم ترين چيزي كه در قانون جذب وجود دارد اين است كه امكان ندارد احساس بدي داشته باشيد در حالي كه انديشه هاي خوبي داريد . 
مثل غول چراغ جادوي علاءالدين ، قانون جاذبه همه ي فرمان هاي ما را اجرا مي كند . 

طبق قانون جذب : فرايند خلاقه به شما كمك مي كند تا آنچه را مي خواهيد بيافرينيد 
قانون جذب مي گويد : در سه مرحله : بخواهيد ، باور كنيد و دريافت كنيد .

طبق قانون جذب ؛ خواستن از جهان هستي فرصتي است تا در مورد آنچه مي خواهيد به روشني و وضوح برسيد . به محض اين كه ذهنتان روشن شد ، عملا" درخواست كرده ايد . 

باور كردن شامل عمل كردن ، سخن گفتن و فكر كردن به طريقي است كه انگار شما هم اكنون آنچه را خواسته ايد دريافت كرده ايد . زماني كه شما ارتعاش دريافت كردن را ارسال مي كنيد ، قانون جاذبه آدمها ، رويدادها و شرايطي را به حركت در مي آورد تا شما آن چه را خواسته ايد دريافت كنيد . 

طبق قانون جذب ؛ دريافت كردن شامل احساسي است كه شما خواهيد داشت زماني كه خواسته تان متجلي شده است . احساس خوبي داشتن در اين لحظه شما را با ارتعاش آنچه مي خواهيد هماهنگ مي كند . 

اين قانون جذب است كه مي گويد براي وزن كم كردن ، بر « وزن كم كردن » تمركز نكنيد . به جاي آن بر وزن ايده آل خود متمركز شويد . همان احساسي را داشته باشيد كه در وزن ايده آل خود داريد آنگاه آن را به سوي خويش مي كشيد . 

طبق قانون جذب ؛ براي جهان هستي متجلي كردن آنچه شما مي خواهيد زمان نمي برد و همان قدر آسان است كه يك دلار را متجلي كند يا كه يك ميليون دلار را . 

آغاز كردن با يك چيز كوچك مثل يك فنجان قهوه يا يك جاي پارك راه آساني است براي تجربه ي قانون جاذبه در عمل . مقتدرانه قصد كنيد تا چيز كوچكي را جذب كنيد . وقتي قدرت جاذبه ي خود را تجربه كرديد ، به سوي خلق كردن چيزهاي بزرگتري حركت خواهيد كرد .

به گفته قانون جذب ؛ روز خود را از قبل بيافرينيد با انديشيدن به طريقي كه مي خواهيد آن را بگذرانيد ، در اين صورت زندگي خود را با قصد خواهيد آفريد . 

خواستن و انتظار داشتن نيروي جاذبه قدرتمنديست . منتظر آنچه مي خواهيد باشيد و منتظر آنچه نمي خواهيد نباشيد .

تصویر مرتبط

شكرگزاري فرايند قدرتمنديست براي شيفت دادن يا تغيير انرژي شما كه مقدار بيشتري از آنچه مي خواهيد را در زندگي به سوي شما مي آورد . براي آنچه كه داريد شكرگزار باشيد تا چيزهاي خوب بيشتري به سويتان جذب شوند . 

تجسم ، فرايند خلق تصويرها در ذهن شماست . تصوير لذت بردن از آنچه مي خواهيد . زماني كه تجسم مي كنيد ، انديشه هاي قدرتمند و احساس داشتن در همين لحظه را پديد مي آورد . قانون جاذبه آنگاه اين واقعيت را به شما بر مي گرداند ، همان گونه كه در ذهنتان ديده ايد . 

براي استفاده از قانون جاذبه به نفع خودتان آن را به عادت بودن خود تبديل كنيد نه اين كه واقعه اي گهگاهي .

طبق قانون جذب ؛ در پايان هر روز ، پيش از رفتن به رختخواب به وقايع آن روز بينديشيد . هر لحظه يا رويدادي را كه مطابق ميل شما نبوده است را در ذهنتان به طريقي كه دوست مي داشتيد اتفاق بيفتد ، بازآفريني كنيد .

براي جذب پول ، بر ثروت تمركز كنيد . غير ممكن است كه پول بيشتري را به زندگي خود جذب كنيد اگر تمركز شما بر فقدان آن باشد . 

مفيد است كه بتوانيد از تخيل خود استفاده كنيد و به اين باور برسيد كه هم اكنون پولي را كه مي خواهيد داريد . بازي ثروتمند بودن را درآوريد تا احساس بهتري نسبت به پول داشته باشيد . وقتي احساس بهتري پيدا كرديد پول بيشتري به زندگي شما سرازير خواهد شد . 

اكنون احساس شادماني كردن سريع ترين راه براي جذب پول به زندگي شماست . 

قصد كنيد كه به هر چيزي كه دوست داريد نگاه كنيد و به خود بگوييد « مي توانم اين را فراهم كنم .مي توان اين را بخرم » آن وقت انديشه تان را خواهيد توانست عوض كنيد و شروع كنيد به داشتن حس بهتري نسبت به پول . 

پول بدهيد تا پول بيشتري به زندگي تان جلب شود . وقتي شما سخاوتمند باشيد و احساس خوبي از شريك كردن ديگران در پول خود داشته باشيد ، داريد مي گوييد « من خيلي پول دارم . » 

كفه ي ترازوي انديشه هايتان را به سوي ثروت خم كنيد . ثروتمند بيانديشيد .

تصویر مرتبط

زماني كه مي خواهيد رابطه اي را به سوي خود جذب كنيد ، مطمئن شويد كه انديشه ها ، كلمات ، اعمال و محيط پيرامون شما در تضاد با آرزوهاي شما نباشند . 

با احترام و عشق با خود برخورد كنيد . آن وقت افرادي را به سوي خود جلب مي كنيد كه به شما عشق و احترام نثار مي كنند . 

وقتي نسبت به خود احساس بدي داريد ، عشق را بلوكه مي كنيد و در عوض افراد و شرايطي را جذب مي كنيد كه احساس بد شما را تداوم مي بخشد . 

بر صفاتي كه در خود دوست داريد تمركز كنيد و قانون جاذبه چيزهاي عالي ديگري درباره خودتان به شما نشان خواهد داد . 

براي اينكه رابطه درست كار كند ، بر آنچه در شخص مورد نظر ارج مي نهيد تمركز كنيد نه بر شكايت هايتان . وقتي بر قدرت ها متمركز مي شويد ، مقدار بيشتري از آنها را دريافت خواهيد كرد . 

تاثير داروي كاذب نمونه اي از قانون جاذبه در عمل است . زماني كه بيمار حقيقتا" به قرصي كه به او مي دهيد باور دارد ، آنچه را كه باور دارد دريافت مي كند . 

« تمركز بر سلامتي كامل » چيزيست كه ما مي توانيم همگي در درون خود انجام دهيم عليرغم آنچه ممكن است در بيرون اتفاق بيفتد . 

خنده موجب جذب شادي و رها كردن منفي ها مي شود و به سوي شفاي معجزه آسا هدايت مي كند . 

در برابر هر چيزي كه مقاومت كنيد آن را به سوي خود جذب مي كنيد، زيرا به صورت قدرتمندانه اي با عواطف خود بر آن متمركز هستيد . براي تغيير هر چيزي به درون برويد و علائم جديدي با انديشه ها و احساس هاي خود مخابره كنيد.

شما بر تمركز بر چيزهاي منفي نمي توانيد جهان را عوض كنيد . وقتي بر وقايع منفي دنيا تمركز مي كنيد نه تنها بر آن ها مي افزائيد بلكه به زندگي خود نيز چيزهاي منفي بيشتري را جذب خواهيد كرد . 

به جاي تمركز بر مشكلات جهان ، انرژي و توجه خود را به سوي اعتماد ، عشق ، فراواني ، آمرزش و صلح معطوف كنيد تا قانون جذب همين ها را به شما هديه كند.

هرگز چيزهاي خوب تمام نخواهد شد زيرا بيش از اندازه ي كافي براي همه هست . زندگي يعني فراواني . پس هرآنچه آرزو داريد را جذب زندگي تان كنيد.

آنچه دوست داريد انجام دهيد . اگر نمي دانيد چه چيز شما را شاد مي كند بپرسيد « شادي من كجاست ؟» وقتي به شادي خود متعهد مي شويد ، سيلي از چيزهاي خوب را به سوي خود جذب مي كنيد زيرا شادي از شما مي تراود . 

حال كه شما دانش راز را آموخته ايد ، آنچه خواهيد كرد به شما بستگي دارد . هر انتخابي بكنيد درست است . قدرت كاملا" در دست شماست . 

راز هر آنچه را كه بخواهيد به شما ارزاني مي كند ، شادي ، سلامتي و ثروت . 

طبق قانون جذب ، ما مي توانيم هر آنچه را كه انتخاب مي كنيم داشته باشيم . مهم نيست چه اندازه بزرگ باشد . 

هر آنچه كه به سوي شما جذب شده است ، خود شما به سمت خود كشيده ايد . قانون جذب مي گويد هر يك از انديشه هاي شما يك شئي هستند ، يك نيرو . 

كساني كه ثروت را به زندگي خويش جذب كرده اند از « راز » سود جسته اند ، آگاهانه يا ناآگاهانه . 

براي من ساده ترين راه نگاه كردن به قانون جاذبه اين است كه به خودم به عنوان يك آهن ربا فكر كنم و مي دانم كه آهن ربا چه چيزي را جذب خواهد كرد . 

شما قوي ترين آهن رباي جهان هستيد ! شما داراي قدرت جاذبه اي در درون خويش هستيد كه از هر چيزي در جهان قدرتمندتر است و اي قدرت مغناطيسي شكست ناپذير از طريق انديشه هاي شما منتقل مي شود . 

قانون جذب مي گويد هر چيزي شبيه خود را جذب مي كند ، وقتي شما انديشه اي داريد ، انديشه هاي مشابهي را به سوي خود جذب مي كنيد . 

شما تبديل به آن چيزي مي شويد كه بيش از همه به آن مي انديشيد . و هم چنين آن چيزي را كه بيش از همه به آن فكر مي كنيد به سوي خود جذب خواهيد كرد . 


راز قانون جذب در اين است كه اگر بتوانيد درباره ي چيزي كه مي خواهيد بيانديشيد و آن را تبديل به انديشه ي حاكم خويش گردانيد آن را در زندگي خويش محقق خواهيد كرد . 

انديشه ي غالب يا رفتار رواني يك آهن رباست و قانون اين است كه هر چيزي مشابه خود را جذب مي كند ، در نتيجه ، رفتار رواني به طور مسلم شرايطي را كه به طبيعتش مربوط است جذب مي كند . 

انديشه ها علامت مغناطيسي اي را مي فرستند كه آنچه را به شما بر مي گردد طراحي مي كنند .شما يك برج مخابراتي انساني هستيد ، و از هر برج مخابراتي كه در كره زمين وجود دارد ، قدرتمندتريد . شما قدرتمندترين برج مخابراتي جهان هستيد . 

اگر مي خواهيد چيزي را در زندگي تان تغيير دهيد ، كانال را عوض كنيد ، فركانس را عوض كنيد . ارتعاشات نيروي رواني ، ظريف ترين و در نتيجه قدرتمندترين ارتعاشات در هستي مي باشند .

قاون جذب مي گويد ؛ خودتان را در رفاه و فراواني ببينيد و آن نوع زندگي را به سوي خود جذب كنيد .قانون جذب هميشه كار مي كند ، براي همه .

مساله اين است ، اكثر آدمها به اين فكر مي كنند كه چه نمي خواهند و تعجب مي كنند كه چرا آنچه نمي خواهند بارها و بارها اتفاق مي افتد . 

قانون جذب اهميتي نمي دهد كه شما چيزي را خوب مي دانيد يا بد يا اين كه چيزي را مي خواهيد يا نمي خواهيد . اين قانون به انديشه هاي شما پاسخ مي دهد . 

قانون جذب قانون طبيعت است . غير شخصي است و با نيك و بد كاري نداري . انديشه هاي شما را به صورت تجربه به شما باز مي تاباند . 

قانون جاذبه ، خيلي ساده آن چه را كه درباره اش فكر مي كنيد به شما مي دهد . 

قانون جاذبه دائما" فعال است ، چه شما آن را باور كنيد و چه نكنيد ، چه آن را بفهميد و چه نفهميد . 

قانون جذب ، قانون آفرينش است . آفرينش ، مدام در حال اتفاق افتادن است . هر زماني كه فردي انديشه اي داريد ، يا انديشه اي مزمن و مداوم دارد ، اين انديشه ها در فرآيند خلاقيت هستند . چيزي از اين انديشه ها در بيرون متجلي خواهد شد . 

شما زندگي خويش را با انديشه هايتان خلق مي كنيد . اگر به دقت به اطراف خويش نگاه كنيم مي بينيم كه قوانين جاذبه ي راز ، قدرت ذهن و اقتدار قصد و نيت هر جا در زندگي روزمره ي ما جاري و ساري هستند . تنها كاري كه بايد بكنيم اين است كه چشم ايمان را باز كنيم و نگاه كنيم . 

هر موجود زنده اي در اين كره ي خاكي از طريق قانون جاذبه عمل مي كند .ذهن شما مي انديشد و تصاوير به عنوان تجربه هاي زندگي شما مخابره مي شوند

نتیجه تصویری برای قانون جذب

شما نه تنها زندگي تان را با انديشه هايتان خلق مي كنيد ، بلكه انديشه هاي شما قويا" در آفرينش جهان تاثير مي گذارند . بيشتر وقت ها زماني كه مردم شروع مي كنند به درك راز بزرگ هستي ، وحشت زده مي شوند از همه انديشه هاي منفي كه دارند . 

قانون جاذبه قانون طبيعت است و همانقدر بي طرف و غير شخصي است كه قانون گرانش هست . قانون جاذبه دقيق و صحيح است . 

هر چيزي كه هم اكنون شما را احاطه كرده است ، حتي چيزهايي كه از آنها شاكي هستيد ، خود شما به زندگيتان جذب كرده ايد . 

اكثر ما غايبانه چيزها را جذب مي كنيم . ما فكر مي كنيم كه هيچ تسلطي بر آنها نداريم . انديشه ها و احساسات ما خودكار هستند ، در نتيجه همه چيز به دليل غيبت ما رخ مي دهد . 


شما اين قدرت را داريد كه همه چيز را تغيير دهيد زيرا شما هماني هستيد كه انديشه هايتان را بر مي گزينيد و هماني هستيد كه احساسات خود را احساس مي كنيد .

خرید و دانلود قانون جذب
:: برچسب‌ها: قانون جذب , جذب , قانون , جذبه , جذابیت , ثروت , ثروتمندی , پول , پولداری , جذب پول , جذب ثروت , جذب مانب , جذب دختر , جذب همسر , مخ زنی دختر , آموزش مخ زنی دختر , جذابیت دختر ,
:: بازدید از این مطلب : 43
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 17 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 ذهن ثروت ساز خودرا فعال کنید


کتاب الکترونیکی راز و رمز ھای  فعال کردن ذهن ثروت ساز
تکنیک ھایی قدرتمند و امتحان شده برای دستیابی به اھداف


در این کتاب الکترونیکی قصد داریم درباره ی ذھن صحبت کنیم، ببینیم این ذھن چی ھست، چه قدرتی
داره و چطوری میشه ازش استفاده کرد تا خیلی راحت اھداف و آرزوھایی که در زندگی داریم رو خلق
کنیم.
و نکته ی خیلی جالب اینکه اگر شما بیای و این تکنیک ھای ذھنی رو بشناسی و از اونھا استفاده بکنی،
واقعا تعجب می کنی و شگفت زده می شی که چقدر عالی و سریع این تکنیک ھا داره بھت جواب میده
و جالب تر اینکه حس می کنی خودت خالق زندگیت ھستی، سوار بر زندگیت ھستی و با جرات و
اطمینان می تونی بگی که من خودم دارم زندگم رو می سازم. اگه خوبه ... کار خودمه و اگه ھم که بده
بازم خودم ساختمش.
به راحتی می تونی کنترل زندگیت رو به دست بگیری و اون رو ھدایتش کنی. و به نظر من این نھایت
قدرت و بھترین ھدیه ای که میشه به یک فرد داد. قدرت خلق زندگی... قدرت کنترل زندگی...
می دونی این قدرت چی رو بھت میده؟ این قدرت این امکان رو بھت میده که در ھر لحظه از زندگیت
انگشت اشاره ات رو به سمت خودت بگیری... میگی خودم کردم... فرمولش رو یاد گرفتم، انجامش دادم و
این شد. به ھمین راحتی! درست عین دو ضربدر دو که میشه چھار... و اگر ھم گھگاھی در زندگیت با
شرایط و اتفاق ھایی رو به رو شدی که اوضاع مطابق میل تو نبود، نمیگی تقصر اینه، امان از مردم... خدا
نخواست... مامانم نذاشت ... پارتی نداشتم که نشد... شرایط بده... اوضاع خرابه... نه!!!فرصت روازدست ندید این کتاب دنیای شمارو عوض میکنه

برچسب ها:ثروت .ذهن برتر .قدرت تفکر .قانون جذب .راز ذهن

خرید و دانلود ذهن ثروت ساز خودرا فعال کنید
:: برچسب‌ها: برچسب ها:ثروت , ذهن برتر , قدرت تفکر , قانون جذب , راز ذهن ,
:: بازدید از این مطلب : 15
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 30 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 این جزوه اموزشی از طرف کمپانی CAP با هدف تغییر زندگی تو طراحی شده است .این جزوه نخستین گام رابرای این تغییر به تو اموزش میدهد پس اگر به هر دلیلی خواهان تغییر زندگیت هستی با ما همراه باش .پس از مطالعه این جزوه نگاه تو به زندگی تغییر خواهد کرد.


کمپانی CAP قصد داره با ارایه این جزوه اموزشی به شمادر جهت برداشتن نخستین گام به سمت دنیای جدیدتان کمک کند ..شما با مطالعه و عمل به مطالب و تمرینات ارایه شده وارد دنیای جدیدی خواهید شد....
هدف کمپانیCAP از ارایه این جزوه آماده سازی ذهن تو برای برداشتن اولین گام به سمت تغییر است .پس از همین حالا ورودت رو به دنیای جدیدت خوشامد میگوییم.....

خرید و دانلود این جزوه اموزشی از طرف کمپانی CAP با هدف تغییر زندگی تو طراحی شده است .این جزوه نخستین گام رابرای این تغییر به تو اموزش میدهد پس اگر به هر دلیلی خواهان تغییر زندگیت هستی با ما همراه باش .پس از مطالعه این جزوه نگاه تو به زندگی تغییر خواهد کرد.
:: برچسب‌ها: تغییر زندگی , قانون جذب , نیروهای درون انسان , موفقیت , خوشبختی , جذابیت ,
:: بازدید از این مطلب : 10
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 6 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 اثرمرکب


 معرفی کتاب اثر مرکب
آیا دنبال کسب موفقیت هستید؟
و می خواهید از آنچه امروز هستید، موفق تر شوید؟
حتی موفق تر از آنچه تابه حال تصور می کردید که امکان دارد؟
این کتاب در همین زمینه است. به دست آوردن موفقیتی فراتر از تصور.هیچ گونه تقلب و اغراقی در کار نیست. این کتاب، فقط دربردارنده حقایقی ست که برای رسیدن به موفقیت به آن ها نیاز دارید. نویسنده ی این کتاب، دارن هاردی، به عنوان ناشر مجله ی موفقیت، تمامی این مطالب را شنیده و دیده است و خیلی از آن ها را هم تجربه کرده است. این کتاب از اصول اساسی کسب موفقیت پرده برمی دارد.
اثر مرکب شامل عصاره ای ست از آنچه هر فرد جویای موفقیت، برای کسب موفقیت خارق العاده، باید بداند، به آن ها عمل کند و در آن ها مهارت پیدا کند. در این کتاب استراتژی هایی خواهید یافت درباره ی این که:
– چگونه، همیشه برنده شوید! بهترین استراتژی برای رسیدن به هر هدفی و پیروز شدن بر هر رقیبی، حتی اگر آن ها باهوش تر، بااستعدادتر و باتجربه تر از شما باشند.
–    از بین بردن عادت های بدی که مانع پیشرفت تان می شوند (ممکن است از بعضی از این عادت ها بی خبر باشید.)!
–    بدون دردسر و ناراحتی، برخی از اصول کلیدی مورد نیاز برای پیشرفت های بزرگ و مهم را در خودتان نهادینه کنید.
–    نکات کلیدی واقعی و پایدار  برای انگیزش؛ چگونه خودتان را ترغیب به انجام کارهایی کنید که انجام آن ها را دوست ندارید.
–    به دست آوردن نیروی گریزان و فوق العاده تکانش. اگر این نیرو را به دست آورید، غیرقابل توقف خواهید شد.
–    اسرار شتاب دهنده افراد فوق العاده موفق. آیا آن ها از یک برتری ناعادلانه برخوردارند؟ بله، آن ها یک برتری ناعادلانه دارند و حالا شما هم می توانید آن را داشته باشید!
اگر به طور جدی دنبال داشتن یک زندگی فوق العاده هستید، از قدرت اثر مرکب برای خلق موفقیتی که می خواهید، استفاده کنید! همین امروز سفرتان را شروع کنید!
فهرست مطالب کتاب
تحسین های اثر مرکب    ۲۱
پیام ویژه از آنتونی رابینز   ۳۳مقدمه   ۳۷
فصل اول: اثر مرکب در عمل ۴۳
فصل دوم: انتخاب ها   ۶۳
فصل سوم: عادت ها   ۹۷
فصل چهارم: تکانش ۱۳۷
فصل پنجم: تأثیرات  ۱۶۳
فصل ششم: شتاب بخشی   ۱۸۷
نتیجه گیری ۲۰۵
ضمیمه ها  ۲۰۹
ضمیمه ۱: پرسش نامه ی ارزیابی قدردانی
ضمیمه ۲: پرسش نامه ی ارزیابی ارزش های اصلی
ضمیمه ۳: پرسش نامه ی ارزیابی زندگی
ضمیمه ۴: پرسش نامه ی تعیین اهداف
ضمیمه ۵: پرسش نامه ی عادت ها
ضمیمه ۶: برگه ی ثبت ریتم رفتارهای هفتگی
ضمیمه ۷: پرسش نامه ی تأثیرات ورودی ها
ضمیمه ۸: پرسش نامه ی ارزیابی ارتباط هانوشته ی پشت جلد:از جهاتی، کتاب « اثر مرکب » نوشته ی «دارن هاردی» را می توان جان کلام کتاب هایی دانست که در دهه های گذشته درزمینه ی توانمندسازی و رسیدن به موفقیت منتشر شده اند. شاید به همین خاطر باشد که شماری از نام آورترین اساتید جهانی این رشته، نظرشان را در مورد این کتاب نوشته اند و همگان را به مطالعه ی دقیق و حتی چندباره ی آن دعوت کرده اند.
فلسفه و تفکر پشت این کتاب می تواند به حدی اثرگذار شود و تحول ایجاد کند که هیچ بعید نیست در سال های آینده گروه هایی در فضاهای آنلاین و آفلاین شکل بگیرند که حامل اندیشه ی اثر مرکب باشند. این کتاب را باید آمیخته با جان کنیم و در اکنونمان جاری سازیم و نتایج اش را هم در مقیاس یک عمر متشکل از امروزها و این لحظه ها ببینیم و بسنجیم که گفت: “زندگی، آبتنی کردن در حوضچه ی اکنون است”.
مشخصات کتاب:نام کتاب: اثر مرکب (آغاز جهشی در زندگی موفقیت و درآمد شما)نام اصلی:The Compound Effect (Jumpstart Your Income, Your Life, Your Success, c۲۰۱۲(نویسنده: دارن هاردی  Hardy, Darrenانتشارات: شریفمترجمان: لطیف احمدپور، میلاد حیدریویراستیار: حسین یاغچیقطع کتاب: رقعیتعداد صفحات: ۲۴۸سال انتشار: ۱۳۹۳نوبت چاپ: اول
قسمتی از تحسین های اثر مرکب“این کتاب قدرتمند و کاربردی بر اساس تجربیاتی اثبات شده و سودآور نوشته شده است، به شما نشان می دهد که چگونه استعداد های خاصتان را به کارگیری تا از فرصت های دوروبرتان حداکثر استفاده را ببرید. اثر مرکب گنجینه ای ست از ایده ها برای رسیدن به موفقیت های بزرگ تر ازآنچه تاکنون فکر می کردید که ممکن است”.
برایان تریسی، سخنران و نویسنده ی کتاب راه ثروت“فرمولی کلیدی برای داشتن یک زندگی فوق العاده. این کتاب را بخوانید و مهم تر اینکه به آن عمل کنید!”
جک کنفیلد، نویسنده ی کتاب اصول موفقیت: چگونه از جایگاه فعلی خود به جایگاه دلخواهتان برسید“دارن هاردی یک کتاب جدید درزمینه ی موفقیت و پیشرفت شخصی نوشته است. اگر دنبال یک راهنمای واقعی هستید؛ برنامه ای واقعی با ابزارهایی واقعی که می تواند زندگی تان را تغییر دهد و به رؤیاهایتان تحقق بخشد، اثر مرکب همان است که دنبالش هستید”!
دیوید باخ، بنیان گذار FinishRich.com و نویسنده ی هشت کتاب پرفروش نیویورک تایمز ازجمله میلیونر خودکار“این کتاب، شما را قادر می سازد تا در آنِ واحد دو پله از نردبان موفقیت بالا روید”.
جفری گیتومر، نویسنده ی کتاب های گنجینه ی فروش و کتاب قرمز فروش“اثر مرکب کتابی ضروری ست برای همه ی کسانی که در جست وجوی موفقیت هستند. می خواهید بدانید برای موفقیت به چه چیزی هایی نیاز دارید؟ می خواهید بدانید چه کارهایی انجام دهید؟ همه ی جواب ها در همین صفحات است. اثر مرکب یک راهنمای عملی شفاف و مختصر است برای موفقیت “.
جان سی ماکسول؛ سخنران و نویسنده ی کتاب پرفروش ۲۱ قانون انکارناپذیر رهبری“اثر مرکب به شما کمک می کند تا در رقابت ها پیروز شوید، از چالش های پیشرویتان عبور کنید و آن زندگی را خلق کنید که لایقش هستید”!
تی.هارو اکر، نویسنده ی کتاب پرفروش نیویورک تایمز با عنوان اسرار ذهن ثروتمند

خرید و دانلود اثرمرکب
:: برچسب‌ها: موفقیت , داران هاردی , اثرمرکب , روش های موفقیت , موفقیت در کنکور , موفقیت درزندگی , بریان تریس , انتونی رابینز , آغاز جهشی در زندگی موفقیت و درآمد شما , افرزایش درامد , همکاری درفروش , کنکور95 , جذب عشق , شادی , کسب درامد , پرفروش ترین کتاب موفقیت , میلیونرشدن , قانون جذب , پول دارشدن , کاهش وزن , رژیم غذایی , اصول موفقیت , مدیریت زمان , جمع بندی کنکور , موفقیت درامتحانات , بدست اوردن مهارت , موفقیت درازمون ها , فروش موفق , موفقیت در هرکاری , ازبین بردن پرخوری , زیبایی وتناسب اندام , کاهش وزن سریع ,
:: بازدید از این مطلب : 29
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 13 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 جذب معشوق


تکنولوژی بینورال- سابلیمینال  مدرنترین روش تاثیرگذاری روی مغز و ذهن انسان می باشد

از تاثیرات شگفت انگیز این محصولات می توان به جایگزینی این محصولات با انواع داروها را نام برد و

و از بزرگترین امتیاز این محصولات این است که براحت ترین شکل ممکن یعنی تنها با گوش دادن یک صدا تاثیر شگرف آن نمایان می شود

آشنایی جهت آشنایی بیشتر و در کامل موضوع با تکنولوژی بینورال سابلیمینال به سایت جذبه یا کانال تلگرامی جذبه یا خرید (آشنایی با بینورال- سابلیمینال جذبه) از طریق سایت زپو اقدام فرمایید

 آشنایی با بینورال-سابلیمینال درکانال تلگرام   @J_AZB 

با گوش کردن به این فایل می توانید خود را هیپنوتیزم نموده و با ارتعاش مناسب فرد مورد علاقه خود را به سمت خود جذب کنید 

خرید و دانلود جذب معشوق
:: برچسب‌ها: جذبه , هیپنوتیزم , بینورال , سابلیمینال , جذب , قانون جذب , جذب فرد مورد دلخواه ,
:: بازدید از این مطلب : 50
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 16 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 کتاب اکترونیکی اصول قانون جذبخرید و دانلود کتاب اکترونیکی اصول قانون جذب
:: برچسب‌ها: جذب پول , قانون جذب , پولدار شوید , افکار مثبت , جذب , روانشناسی ,
:: بازدید از این مطلب : 11
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 10 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 معجزه ذهن برای رسیدن به ارزو ها(فایل صوتی)


معجزه ذهن برای رسیدن به ارزو ها   (این فایل صوتی بسیار عالیست)
این فایل صوتی شما رو با حقایقی که تا به حال از دید عموم پنهان بوده , رو به رو میسازد
احتمالا در مورد قانون جذب (Secret) چیزهایی شنیده اید... اما باید بگم که این فایل 9 قسمتی
نحوه تبدیل فکر به اتفاق فیزیکی , نحوه خود هیپنوتیزمی, نحوه تلقین به ضمیر ناخوداگاه و مسائل مربوط به 
فیزیک کوانتوم رو بیان میکنه 
به قول انیشتین , که میگه :سخترین کار برای انسان فکر کردن است
پس پیشنهاد میکنم این فایل رو از دست ندین
شاید شما این مجموعه رو جذب کردین

خرید و دانلود معجزه ذهن برای رسیدن به ارزو ها(فایل صوتی)
:: برچسب‌ها: معجزه ذهن برای رسیدن به ارزو ها , قانون جذب , جذب اینده , تبدیل فکر به ثروت , اموزش خود هیپنوتیزمی , اموزش تلقین به خود , نحوه رسیدن به خواسته ها ,
:: بازدید از این مطلب : 7
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 3 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 فایل صوتی (کتاب صوتی) راز نوشته راندا برن


آیا تاکنون از خود پرسیده اید که بین افراد ثروتمند و فقیر یا افسرده و شاد و در کل بین انسان های موفق و ناکام چه تفاوتی وجود دارد؟
آیا می دانید چرا اکثر مردم در بیماری، فقر و گمنامی زندگی می کنند و بعضی ها قله های پیروزی را یکی پس از دیگری فتح می کنند؟
متاسفانه اکثر مردم، آنچنان در حال تلاش و تقلای جسمی، برای گذراندن امور زندگی هستند که فرصت نمی کنند به دنبال جواب این گونه سئوالات بگردند و با خود بیندیشند که چرا تاکنون زندگی خوبی نداشته اند و چگونه می توانند یک زندگی عالی و موفق را برای خود ایجاد کنند.
آنها افراد موفق را خیلی خوش شانس تصور می کنند و نمی دانند که موفقیت و خوشبختی نیز مانند هر کاری در این جهان اصولی دارد و در واقع مرز بین خوشبختی و بدبختی فقط یک راز است.

 ما این راز را برای شما فاش می کنیم. و از همین حالا ورود شما را به جمع افراد خوشبخت تبریک می گوییم.
راز در تاریخ بشریت وجود داشته، کشف شده، پنهان شده، گمشده و دوباره پیدا شده است. تعدادی زن و مرد استثنایی این راز را کشف کردند و به عنوان بزرگترین انسان های روی زمین شناخته شدند.
«مستند راز» مفاهیم عمیقی از زندگی را پیش روی مخاطب قرار می‌دهد. این فیلم با شعار «راز تمام مرزها را در می‌نوردد تا تو را بیابد» در سینماهای جهان اکران شد.
این فیلم مستند از مدت زمان یک فیلم داستانی بهره می‌برد و سعی دارد «راز» بزرگ جهان را آشکار کند. برای رسیدن به این هدف فیلم عصرهای مختلف و کشورهای گوناگون را در می‌نوردد. این «راز» هر آن چیزی است که وجود دارد. راز لذت بی‌نهایت، سلامتی، پول، عشق و جوانی نامحدود.
به تصویر کشیدن جهان، دانشمندان، نویسندگان و فلاسفه پیشگام در این مستند، راز حیات را که طی قرن‌ها باعث موفقیت مشاهیری چون افلاطون، نیوتن، بتهوون، شکسپیر، انیشتن و غیره شده است را پیش روی بیننده این فیلم قرار می دهد.
فیلم راز اثری است که با آنکه مدت زیادی از انتشار آن نگذشته است مورد توجه بسیاری از مردم و رسانه ها و راز قرن ها سفر کرده تا هم اکنون به دست ما رسیده است .
در این فیلم می آموزید شما تنها کسی هستید که زندگی تان را می آفرینید چون هیچ کس دیگر نمی تواند برای شما فکر کند. این کار تحت کنترل خود شماست. اگر چیزی را که می بینید می خواهید در مورد آن بنویسید، راجع به آن با دیگران حرف بزنید، به آن فکر کنید و روی آن تمرکز کنید ولی اگر آن را نمی خواهید در موردش با کسی حرف نزنید ، توجه تان را منحرف کنید. وقتی چیزی را تجسم می کنید آن را پدید می آورید. پس موقع تجسم همیشه روی نتیجه پایانی متمرکز شوید. وقتی خود را در موقعیتی که دوست دارید تصور میکنید ، دیگر احساس نمی کنید که به آن چیز نیاز دارید بلکه احساس می کنید که آن چیز را دارید و آن احساس باعث می شود که کائنات همان موقعیت را برایتان پدید آورد.
اگر به دنبال حس لذت درونی ، بینش درونی و آرامش درونی بروید بقیه چیزها برایتان پدیدار می شود.

گوشه ای از آنچه پس ازگوش دادن این مستند بدست خواهید آورد:

- کسب شغل مورد علاقه و افزایش درآمد
- افزایش ایمان و دوستی با خدا و استجابت دعا
- پیشگیری و درمان کلیه بیماریهای روحی و جسمی
- ازدواج موفق
- ارتقاء تحصیلی و کسب مدارج بالای علمی
- افزایش خلاقیت
- افزایش آرامش ذهنی
- تربیت فرزندان خلاق و موفق
- ایجاد روحیه شاد و اعتماد به نفس عالی
- ایجاد میدان انرژی برای جذب تمام اهداف و آرزوهایتان

و اما آنچه در مورد این راز گفته می شود:

همه ما با نیروی کاملاً یکسانی زندگی می کنیم. با یک قانون: قانون جاذبه.این قانون می گوید: هرچیزی را که وارد زندگی مان می شود را خودمان جذب کرده ایم. تمام چیزهایی را که در ذهن مان می گذرد را خودمان جذب می کنیم. قانون جاذبه اهمیتی نمی دهد که شما چه چیزی را می خواهید و چه چیزی را نمی خواهید. حتی وقتی به چیزی فکر می کنید یا نگاه می کنید که آن را نمی خواهید و با آن مخالفت می کنید آن را به طرف خودتان جذب می کنید. در آن موقع قانون جاذبه در حال عمل است.
هر چیزی را چه ببینید چه به خاطر آورید و چه تصور کنید، هر چیزی که روی آن متمرکز شوید را به سوی خود جذب می کنید. و هرگاه این تمرکز همراه با احساسات شدید باشد جذب آن سریع تر خواهد بود.
مراقبت از افکار کار سختی به نظر می رسد اما احساساتمان به ما کمک میکند که بفهمیم که به چه فکر می کنیم. هرچه موقع فکر کردن احساس بهتری داشته باشید این احساس خوب باعث می شود که جهت گیری شما در زندگی بهتر باشد و در زندگی روزمره افکاری را پدید می آورید که زندگی بهتری را در آینده برایتان رقم میزند.

آرزو کن ، بطلب ، ایمان داشته باش ، دریافت کن.

آن چیزی را که می خواهید طلب کنید . اکثر ما به خودمان اجازه نمی دهیم آن چیزی را که واقعاً دلمان میخواهد طلب کنیم. کائنات به افکار شما پاسخ می دهد. برای دریافت شما باید خودتان را با آن چیزی که میخواهید هم جهت کنید یعنی قدردان باشید و برای دریافت آن شور و اشتیاق داشته باشید.
اگر به جای شکایت برای چیزهایی که دارید قدردانی کنید احساس بهتری پیدا می کنید و این باعث جذب چیزهای بهتری به سمت تان می شود.


خرید و دانلود فایل صوتی (کتاب صوتی) راز نوشته راندا برن
:: برچسب‌ها: راز , قانون راز , قانون جاذبه , قانون جذب , موفقیت , مثبت اندیشی , ثروتمند ,
:: بازدید از این مطلب : 8
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 فكرتان را عوض كنید !


اگر آماده اید که به سوي عظمت و بزرگی گام بردارید و به نتایج شکوهمند برسید، بدانید که نقشه راهنماي مناسبی را در دست گرفته اید. شما دي ان اِي آینده تان را در اختیار دارید. به تنها چیزي که براي رسیدن به یک آینده شکوهمند احتیاج دارید همین کتاب است. تصمیم بگیرید چگونه می خواهید از مطالب کتاب در آینده خود استفاده کنید. برنامه اي بنویسید و بعد با شور و اشتیاق کتاب را بخوانید و آینده خود را تحقق بخشید.


خرید و دانلود فكرتان را عوض كنید !
:: برچسب‌ها: قانون جذب , نیروهای ذهن , آموزشی ,
:: بازدید از این مطلب : 8
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 29 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 فایل صوتی جذب پول و ثروت( فایل subliminal mesage- هیپنوتراپی بی کلام)


فایل های صوتی subliminal message چیست، چگونه عمل می کند و چرا یکی از قدرتمند ترین روش های نفوذ به ناخود آگاه هستش؟

آیا تا به حال شده که رفتار، عادت، طرز فکر یا باور به خصوصی داشته باشید که دوست داشته باشید به راحتی و در کمترین زمان ممکن آن را تغییر دهید؟ این رفتار، باور، طرز فکر و ... می تواند هر موردی باشد که از آن لذت نمی برید ولی واقعا دوست دارید که این شرایط و حالت به خصوص را تغییر دهید...

فایل های صوتی subliminal message تقریبا عملکردی مشابه فایل های خود هیپنوتیزم و هیپنوتراپی دارند، اما یک تفاوت عمده بین این دو محصول وجود دارد! فایل های هیپنوتراپی ( خود هیپنوتیزم کلامی) و فایل های subliminal message (فایل های فاقد کلام) هر دو بر ناخودآگاه اثر دارند و با تلقیناتی که به ناخودآگاه دارند باعث ایجاد تغییرات مطلوب و پایدار در فردی که تمرینات هر دوره را دنبال می کند، می شوند، اما هر یک از این فایل ها به شیوه ای کاملا متفاوت به ناخودآگاه نفوذ کرده و تغییرات مطلوب را رقم می زنند... .

در فایل های هیپنوتراپی و خود هیپنوتیزم، فردی که تمرین را دنبال می کند ابتدا وارد حالت خلسه و آرامش عمیق ذهنی و جسمی شده و سپس تلقینات مورد نظر به صورت مستقیم به ناخودآگاه وی داده می شود و با استفاده از تکنیک های هیپنوتراپی و با تکرار جلسات، تلقینات در ناخودآگاه وی تثبیت می شود، اما فایل های subliminal message اینگونه عمل نمی کنند، فایل های subliminal message تلقیناتی که قرار است به ناخودآگاه ارسال شود را در قالب نت ها و بیت های موسیقی به ضمیر ناخودآگاه می رساند، به عبارت دیگر در استفاده از فایل های subliminal message نیازی نیست که ابتدا وارد حالت خلسه شوید تا تلقینات به ضمیر ناخودآگاه وارد و در آن تثبیت شود، بلکه چون تلقینات به زبان نت ها و بیت های موسیقی طراحی، نوشته و اجرا شده، صرفا برای ضمیر ناخودآگاه قابل درک و تشخیص است و اطلاعات و تلقینات مطلوب، به راحتی در قالب زبان موسیقی به ضمیر ناخودآگاه تحویل داده می شود. بنابراین با تکرار گوش دادن به فایل های subliminal message به راحتی می توانید ذهن خود را با موردی که فایل برای آن طراحی شده، هم فرکانس و هم مدار کنید.

مزیتی که فایل های subliminal message نسبت به فایل های هیپنوتراپی دارد، این است که می توانید در هر شرایطی و حتی زمانی که مشغول به کارهای دیگر هستید نیز به این فایل ها گوش داده و کاملا اتوماتیک نتایج دلخواه خود را کسب کنید. می توانید در حین رانندگی، انجام کارهای خانه، مطالعه، مراقبت از کودکان، زمانی که در محل کار مشغول به کار هستید، یا حتی در حال پیاده روی و انجام تمرینات ورزشی نیز به این فایل ها گوش داده و عالی از تمرینات نتیجه بگیرید.

برای اینکه بتوانید از این فایل های قدرتمند نتیجه بگیرید، هیچ نیازی نیست که به پروسه ی بسیار پیچیده ای که در طراحی این نوع فایل ها دخیل است، آگاهی داشته باشید. تنها کاری که لازم است انجام دهید این است که به این فایل های حرفه ای گوش داده تا اتوماتیک وار، بقیه ی پروسه برای شما رخ دهد و به راحتی نتیجه ی مطلوب و مورد نظر خود را کسب نمایید.


خرید و دانلود فایل صوتی جذب پول و ثروت( فایل subliminal mesage- هیپنوتراپی بی کلام)
:: برچسب‌ها: پول , ثروت , قانون جذب , آهنربای پول و ثروت شوید ,
:: بازدید از این مطلب : 8
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 22 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 11 راه قانون جذب


قانون جذب بسادگی در این جمله خلاصه می شود : “ما هر آنچه را که به آن فکر کرده ، چه خوب چه بد جذب خود می کنیم” . باور کنید یا نکنید ، امروزه پژوهش های علمی ثابت کرده که افکار مثبت ، زندگی ما را تحت تاثیر همه جانبه خود قرار می دهند . کتاب ۱۱ راه قانون جذب را نویسنده محترم سجاد شاهرخی به منظور انتشار رایگان در وبسایت تک بوک تقدیم نموده اند .

خرید و دانلود 11 راه قانون جذب
:: برچسب‌ها: 11 راه قانون جذب , قانون جذب , دانلود کتاب ,
:: بازدید از این مطلب : 9
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 31 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 كتاب قانون جذب


"قدرتی در درون بشر نهفته كه اگر آنرا بكار گیرد می تواند كوهها را جابجا كند و هر مانعی را پشت سر بگذارد و هر مشكلی را حل كند" دكتر ژوزف مورفیاین اثر درباره یكی از بزرگترین قوانین كائنات یعنی قانون جذب است. 

خرید و دانلود كتاب قانون جذب
:: برچسب‌ها: قانون جذب , آموزشی ,
:: بازدید از این مطلب : 15
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 27 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 راز قدرت


این کتاب توسط برترین گویندگان کشورضبط شده است و قیمت واقعی این محصول 49000تومان است اما شما دوست خوبم میتونید باتنها4000تومان این فایل روخریداری کنید امیدوارم این کتاب گامی در جهت تغییر زندگیتان باشد
بادانلود اين  کتاب صوتی در زندگيتان معجزه کنيد- به خواسته هاي خود برسيد.- ازدواجي موفق داشته باشيد و با کسي که ميخواهيد ازدواج کنيد- شغل مناسب خود را پيدا کنيد.
- مال و ثروت را وارد زندگي کنيد و ثروتتان را افزايش دهيد.
- بعد از آشنايي با قوانيني که خداوند در اختيار ما قرار داده ايمان خود را قوي تر کنيد و شاهد استجابت دعاهاي خود باشيد.
- آرامش از دست رفته ي خود را به دست آوريد.
- دست به هر کاري که مي زنيد موفق شويد.
- به درجات تحصيلي بالا برسيد.
- اعتماد به نفس خود را بالا ببريد.- هميشه شاد باشيد و انرژي را وارد زندگي خود کنيد.


خرید و دانلود راز قدرت
:: برچسب‌ها: عشق , دوستی , سلامتی , ثروت , پول , روابط , خانه , قانون جذب , روابط اجتماعی , ضمیرناخوداگاه , قدرت , راندابرن , معجزه , زندگی , ارامش , موفقیت , شادی , ازدواج ,
:: بازدید از این مطلب : 22
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 فایل صوتی آهنربای شانس و اتفاقات خوب شوید! ( فایل subliminal message - فایل هیپنوتراپی بی کلام)


فایل صوتی آهنربای شانس و اتفاقات خوب شوید! ( فایل subliminal message - فایل هیپنوتراپی بی کلام)

 

فایل های صوتی subliminal message چیست، چگونه عمل می کند و چرا یکی از قدرتمند ترین روش های نفوذ به ناخود آگاه می باشد؟

آیا تا به حال شده که رفتار، عادت، طرز فکر یا باور به خصوصی داشته باشید که دوست داشته باشید به راحتی و در کمترین زمان ممکن آن را تغییر دهید؟ این رفتار، باور، طرز فکر و ... می تواند هر موردی باشد که از آن لذت نمی برید ولی واقعا دوست دارید که این شرایط و حالت به خصوص را تغییر دهید...

فایل های صوتی subliminal message تقریبا عملکردی مشابه فایل های خود هیپنوتیزم و هیپنوتراپی دارند، اما یک تفاوت عمده بین این دو محصول وجود دارد! فایل های هیپنوتراپی ( خود هیپنوتیزم کلامی) و فایل های subliminal message (فایل های فاقد کلام) هر دو بر ناخودآگاه اثر دارند و با تلقیناتی که به ناخودآگاه دارند باعث ایجاد تغییرات مطلوب و پایدار در فردی که تمرینات هر دوره را دنبال می کند، می شوند، اما هر یک از این فایل ها به شیوه ای کاملا متفاوت به ناخودآگاه نفوذ کرده و تغییرات مطلوب را رقم می زنند... .

در فایل های هیپنوتراپی و خود هیپنوتیزم، فردی که تمرین را دنبال می کند ابتدا وارد حالت خلسه و آرامش عمیق ذهنی و جسمی شده و سپس تلقینات مورد نظر به صورت مستقیم به ناخودآگاه وی داده می شود و با استفاده از تکنیک های هیپنوتراپی و با تکرار جلسات، تلقینات در ناخودآگاه وی تثبیت می شود، اما فایل های subliminal message اینگونه عمل نمی کنند، فایل های subliminal message تلقیناتی که قرار است به ناخودآگاه ارسال شود را در قالب نت ها و بیت های موسیقی به ضمیر ناخودآگاه می رساند، به عبارت دیگر در استفاده از فایل های subliminal message نیازی نیست که ابتدا وارد حالت خلسه شوید تا تلقینات به ضمیر ناخودآگاه وارد و در آن تثبیت شود، بلکه چون تلقینات به زبان نت ها و بیت های موسیقی طراحی، نوشته و اجرا شده، صرفا برای ضمیر ناخودآگاه قابل درک و تشخیص است و اطلاعات و تلقینات مطلوب، به راحتی در قالب زبان موسیقی به ضمیر ناخودآگاه تحویل داده می شود. بنابراین با تکرار گوش دادن به فایل های subliminal message به راحتی می توانید ذهن خود را با موردی که فایل برای آن طراحی شده، هم فرکانس و هم مدار کنید.

مزیتی که فایل های subliminal message نسبت به فایل های هیپنوتراپی دارد، این است که می توانید در هر شرایطی و حتی زمانی که مشغول به کارهای دیگر هستید نیز به این فایل ها گوش داده و کاملا اتوماتیک نتایج دلخواه خود را کسب کنید. می توانید در حین رانندگی، انجام کارهای خانه، مطالعه، مراقبت از کودکان، زمانی که در محل کار مشغول به کار هستید، یا حتی در حال پیاده روی و انجام تمرینات ورزشی نیز به این فایل ها گوش داده و عالی از تمرینات نتیجه بگیرید.

برای اینکه بتوانید از این فایل های قدرتمند نتیجه بگیرید، هیچ نیازی نیست که به پروسه ی بسیار پیچیده ای که در طراحی این نوع فایل ها دخیل است، آگاهی داشته باشید. تنها کاری که لازم است انجام دهید این است که به این فایل های حرفه ای گوش داده تا اتوماتیک وار، بقیه ی پروسه برای شما رخ دهد و به راحتی نتیجه ی مطلوب و مورد نظر خود را کسب نمایید.

 


خرید و دانلود فایل صوتی آهنربای شانس و اتفاقات خوب شوید! ( فایل subliminal message - فایل هیپنوتراپی بی کلام)
:: برچسب‌ها: شانس , خوش شانسی , قانون جذب ,
:: بازدید از این مطلب : 19
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 4 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 کتاب راز
خرید و دانلود کتاب راز
:: برچسب‌ها: کتاب راز , قانون کائنات , قانون جذب ,
:: بازدید از این مطلب : 28
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 5 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 کتاب استفاده از ضمیر ناخودآگاه


دوست داری درباره ضمیر ناخودآگاه و قانون جذب بیشتر بدونی؟

دوست داری موقع ارتباط با دیگران راحتر بتونی ارتباط سازی کنی؟

دوست داری چیزی هایی رو دیگران در رابط شون قراره بهتون بگه شما حدس بزنی؟


این کتاب یکی مرجع کامل در رابطه با ذهن نا خود آگاه هست.........


مطمئین باشید از خرید و مطالعه این کتاب پشیمون نمی شوید....

خرید و دانلود کتاب استفاده از ضمیر ناخودآگاه
:: برچسب‌ها: نتورمارکتینگ , بازاریابی شبکه ای , قانون جذب , ذهن ناخود اگاه , تفکر , ارتباط سازی ,
:: بازدید از این مطلب : 28
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 26 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 اجرای جذب


تکنولوژی بینورال- سابلیمینال مدرنترین روش تاثیرگذاری روی مغز و ذهن انسان می باشد از تاثیرات شگفت انگیز این محصولات می توان به جایگزینی این محصولات با انواع داروها را نام برد و و از بزرگترین امتیاز این محصولات این است که براحت ترین شکل ممکن یعنی تنها با گوش دادن یک صدا تاثیر شگرف آن نمایان می شود آشنایی جهت آشنایی بیشتر و در کامل موضوع با تکنولوژی بینورال سابلیمینال به سایت جذبه یا کانال تلگرامی جذبه یا خرید (آشنایی با بینورال- سابلیمینال جذبه) از طریق سایت زپو اقدام فرمایید http://jazbeh.zepo.ir/post/46638/آشنایی با بینورال-سابلیمینال محصول حاضر یک فرکانس بینورال با پوشش اصوات طبیعت است که باعث میشود کدهای تاثیرگذار روی مغز به شکلی رمزگونه داخل اصوات دلنشین طبیعت مخفی شده و تنها صدایی را که می شنوید اصوات طبیعی باشند در هنگام گوش دادن به این فایل ذهن شما بیشترین ارتعاش را برای جذب بهتر خواهد داشت

خرید و دانلود اجرای جذب
:: برچسب‌ها: جذبه , هیپنوتیزم , بینورال , سابلیمینال , کنترل ذهن , قانون جذب ,
:: بازدید از این مطلب : 20
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 14 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 قانون جذب


---

خرید و دانلود قانون جذب
:: برچسب‌ها: قانون جذب , راز , حسین وهابی ,
:: بازدید از این مطلب : 24
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 23 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 علم ثروتمند شدن


معرفی کتابکتاب “علم ثروتمند‌ شدن” یک رویکرد علمی گام به گام برای

 جذب ثروت‌های مالی و معنوی می‌باشد.

از ویژگی‌های این کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:


کتاب 100 ساله‌ای که کتاب پرفروش “راز″ Rhonda را الهام


 بخشیده است.

مجموعه دقیقی از گام‌های کاربردی را شرح می‌دهد که اگر دنبال


 شوند، ضمانت‌کننده رفاه شما می‌باشند.

راز‌هایی که زمینه موفقیت و شکوفایی حرکت‌های امروز است را


 آشکار می‌کند…
Image result for ‫کتاب علم ثروتمند شدن‬‎

Wallace D. Wattles در این کتاب پرفروش شرح

 می‌دهد که “ذهن جهانی” زمینه و نفوذ تمام خلقت

 است. از طریق فرآیند تجسم، ما می‌توانیم درگیر قانون

 جذب شویم (تحت تاثیر قراردادن افکار ما بر “ماده

 بی‌شکل” و سپس تبدیل شیء یا شرایط مورد نظر را

 به فرم مادی آن).
نویسنده کتاب بر اهمیت حیاتی نگرش تاکید می‌کند به

 گونه‌ای که تنها با هماهنگی خود با نیروهای مثب قانون

 طبیعی می‌توان به دسترسی نامحدود ذهن خلاق و

 پاداش‌ فراوان آن دست یافت.


این کتاب، راز نحوه دستیابی به امنیت عاطفی و

 اقتصادی در یک روش کاربردی، تخیلی و غیر رقابتی را

 دربردارد درحالیکه به حفظ یک رابطه عاشقانه و

 هماهنگ با تمام زندگی می‌پردازد.

Image result for ‫کتاب علم ثروتمند شدن‬‎خرید و دانلود علم ثروتمند شدن
:: برچسب‌ها: کتاب علم ثروتمند شدن , دانلود کتاب , علم ثروت , ثروت , پول , زندگی عالی , دانلود pdf , دانلود , کسب و کار , پول و ثروت , دانلود کتاب The Science of Getting Rich , دانلود کتاب مرجع , دانلود کتب تخصصی سرمایه گذاری , ذهن جهانی , راز موفقیت , قانون جذب , نفوذ بر تمام خلقت ,
:: بازدید از این مطلب : 20
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 6 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو


اصولا ذهن انسان از ۲ بخش تشکیل شده : ۱) ضمیرخودآگاه یا شعور ظاهر ۲) ضمیر ناخودآگاه یا شعور باطن . ضمیر خودآگاه ، اعمال و رفتار ارادی انسان را در کنترل دارد و حدود ۱۰ درصد از شخصیت انسان را هدایت می کند . در حالیکه ضمیر ناخودآگاه ، اعمال ، رفتار و افکار غیر ارادی انسان را کنترل و ۹۰ درصد از شخصیت انسان را هدایت می نماید . اعمال غیرارادی مثل : عادات مختلف ( مثبت و منفی ) گردش خون ، پلک زدن و غیره . افکار غیر ارادی مثل : تصورات مختلف ، خاطرات شیرین و تلخ که بصورت ناخودآگاه به ذهن انسان می آیند …. با این مقدمه کتاب متافیزیک ، هیپنوتیزم و قانون جذب که به این مهم می پردازد شما علاقمندان عزیز را به مطالعه این کتاب دعوت می کند .

خرید و دانلود متافیزیک
:: برچسب‌ها: متافیزیک , هیپنوتیزم , روح , قانون جذب ,
:: بازدید از این مطلب : 19
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 1 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 فایل صوتی نظم و انضباط شخصی (فایل subliminal message- فایل هیپنوتراپی بی کلام)


فایل های صوتی subliminal message چیست، چگونه عمل می کند و چرا یکی از قدرتمند ترین روش های نفوذ به ناخود آگاه هستش؟

آیا تا به حال شده که رفتار، عادت، طرز فکر یا باور به خصوصی داشته باشید که دوست داشته باشید به راحتی و در کمترین زمان ممکن آن را تغییر دهید؟ این رفتار، باور، طرز فکر و ... می تواند هر موردی باشد که از آن لذت نمی برید ولی واقعا دوست دارید که این شرایط و حالت به خصوص را تغییر دهید...

فایل های صوتی subliminal message تقریبا عملکردی مشابه فایل های خود هیپنوتیزم و هیپنوتراپی دارند، اما یک تفاوت عمده بین این دو محصول وجود دارد! فایل های هیپنوتراپی ( خود هیپنوتیزم کلامی) و فایل های subliminal message (فایل های فاقد کلام) هر دو بر ناخودآگاه اثر دارند و با تلقیناتی که به ناخودآگاه دارند باعث ایجاد تغییرات مطلوب و پایدار در فردی که تمرینات هر دوره را دنبال می کند، می شوند، اما هر یک از این فایل ها به شیوه ای کاملا متفاوت به ناخودآگاه نفوذ کرده و تغییرات مطلوب را رقم می زنند... .

در فایل های هیپنوتراپی و خود هیپنوتیزم، فردی که تمرین را دنبال می کند ابتدا وارد حالت خلسه و آرامش عمیق ذهنی و جسمی شده و سپس تلقینات مورد نظر به صورت مستقیم به ناخودآگاه وی داده می شود و با استفاده از تکنیک های هیپنوتراپی و با تکرار جلسات، تلقینات در ناخودآگاه وی تثبیت می شود، اما فایل های subliminal message اینگونه عمل نمی کنند، فایل های subliminal message تلقیناتی که قرار است به ناخودآگاه ارسال شود را در قالب نت ها و بیت های موسیقی به ضمیر ناخودآگاه می رساند، به عبارت دیگر در استفاده از فایل های subliminal message نیازی نیست که ابتدا وارد حالت خلسه شوید تا تلقینات به ضمیر ناخودآگاه وارد و در آن تثبیت شود، بلکه چون تلقینات به زبان نت ها و بیت های موسیقی طراحی، نوشته و اجرا شده، صرفا برای ضمیر ناخودآگاه قابل درک و تشخیص است و اطلاعات و تلقینات مطلوب، به راحتی در قالب زبان موسیقی به ضمیر ناخودآگاه تحویل داده می شود. بنابراین با تکرار گوش دادن به فایل های subliminal message به راحتی می توانید ذهن خود را با موردی که فایل برای آن طراحی شده، هم فرکانس و هم مدار کنید.

مزیتی که فایل های subliminal message نسبت به فایل های هیپنوتراپی دارد، این است که می توانید در هر شرایطی و حتی زمانی که مشغول به کارهای دیگر هستید نیز به این فایل ها گوش داده و کاملا اتوماتیک نتایج دلخواه خود را کسب کنید. می توانید در حین رانندگی، انجام کارهای خانه، مطالعه، مراقبت از کودکان، زمانی که در محل کار مشغول به کار هستید، یا حتی در حال پیاده روی و انجام تمرینات ورزشی نیز به این فایل ها گوش داده و عالی از تمرینات نتیجه بگیرید.

برای اینکه بتوانید از این فایل های قدرتمند نتیجه بگیرید، هیچ نیازی نیست که به پروسه ی بسیار پیچیده ای که در طراحی این نوع فایل ها دخیل است، آگاهی داشته باشید. تنها کاری که لازم است انجام دهید این است که به این فایل های حرفه ای گوش داده تا اتوماتیک وار، بقیه ی پروسه برای شما رخ دهد و به راحتی نتیجه ی مطلوب و مورد نظر خود را کسب نمایید.

اثرات این موج بر شخص شنونده

بالا رفتن قدرت خلوص تمرکز ذهنی

 به هر چیزی فکر میکنید میتوانید آن را تجربه نمایید
جذب اهدافی که در ذهنتان با تردید و شک همراه است
هیچ اعتیادی در فرد شنونده ایجاد نمیکند
تجربه حوادث مطلوب و ثبات مثبت اندیشی

تجربه آرامش درونی و کنترل ذهن خود


     یادآوری بسیار مهم:
 ماهیت ساختن این امواج جدید برپایه شبیه سازی ذهنی شنونده است و در پس زمینه این موج شخص سازنده در فریم های افتان و خیزان موج، کلمات کلیدی جذب خواسته را تکرار کرده است که شما در مرحله ابتدایی نمیشنوید. این موضوع یک دانش کاملا تخصصی است. حتما در حین گوش دادن به این موج در مورد اهداف و خواسته های خودتان تفکر کنید و بعد از مدتی متوجه خواهید شد که چه رویدادهای جالبی در زندگی تان رخ خواهد داد

خرید و دانلود فایل صوتی نظم و انضباط شخصی (فایل subliminal message- فایل هیپنوتراپی بی کلام)
:: برچسب‌ها: هیپنوتیزم , خود هیپنوتیزم , نظم و انضباط شخصی , self disipline , موفقیت , موج مغذی , شبیه سازی ذهنی , جذب , قانون جذب , subliminal message , فایل صوتی , خودآگاه , ناخودآگاه , ضمیر ناخودآگاه , self discipline ,
:: بازدید از این مطلب : 18
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 17 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 کتاب معجزه تجسم خلاق


همین حالا شروع به استفاده از قدرت ذهن برای جذب هر چیزی که در زندگی آرزو دارید، کنید

شغل، پول، خانه، ماشین، عشق، ارتقاء شغلی، مسافرت به خارج از کشور و.....

این کتاب به شما می‌آموزد که چگونه می‌توان با به‌کارگیری روش ساده اما قدرتمند تجسم به اهداف دست یافت. روشی که بسیاری از ورزشکاران، تاجران و هنرمندان موفق نیز از آن استفاده می‌کنند.
 


 

 " تمرکز و تجسم لذت بخش، قوی تر از 2000 ساعت کار برای به دست آوردن یک هدف است." استر هیکس

جادوی تجسم خلاق

 آیا می توانید یک زندگی شادتر و رضایتمندانه تر را تصور کنید؟

 آیا می توانید خودتان را ثروتمندتر تجسم کنید؟

 آیا می توانید خودتان را در یک خانه بزرگ تر ببینید؟

 آیا می توانید خودتان را در حال رانندگی با یک ماشین جدیدتر ببینید؟

 آیا می توانید بزرگ تر فکر کنید؟ فراتر از وضعیت مالی کنونی شما؟

 تا چه اندازه ای می توانید به چیزهای بزرگتر فکر کنید، وقتی باورهایتان شما را محدود کرده اند؟

شما می توانید هر چقدر که دوست دارید بزرگ یا کوچک فکر کنید. هیچ محدودیتی برای خواسته های

شما وجود ندارد. همه این ها بستگی به این دارد که شما چگونه ذهن خود را برنامه ریزی کرده اید؟

اما خبر خوب این است که شما می توانید برنامه ریزی ذهن خود را تغییر دهید

 

هر چیزی در عالم دوبار خلق می شود، یک بار در ذهن و بار دیگر در واقعیت. رابین شارما 

 

بیاموزید که چگونه موفقیت و کامیابی را به زندگی‌خود جذب کنید

افکاری که بیش‌تر در ذهن دارید، زندگی و رفتارتان را تحت تاثیر قرار می‌دهند!

تغییر افکارتان، متعاقباً زندگی‌تان را تغییر می‌دهد!

این کتاب به شما نشان خواهد داد چگونه افکار و طرز فکرتان را تغییر دهید و زندگی‌ای که می‌خواهید را آغاز کنید.

 رسیدن به اهداف با تجسم خلاق

 

 

بیاموزید که چگونه خواسته‌های خود را تجسم کرده و به آن ها دست یابید

زندگی‌ای هیجان‌انگیز، شاد و لذت‌بخش ایجاد کنید.

 صرف نظر از شرایط مالی کنونی، وضعیت اقتصادی، شرایط یا تحصیلات خود، زندگی‌تان را بهبود بخشید و به موفقیت برسید.

 همه چیز در ذهن آغاز می‌شود. با استفاده‌ی درست از تصور و افکارتان می‌توانید شغلی جدید،

خانه‌ای جدید، ماشینی جدید، پول، عشق، سلامت، ارتقای شغلی و بسیاری چیزهای دیگر را به زندگی‌

خود جذب کنید.

 بیاموزید که چگونه زندگی‌ خود را توسط تکنیک‌های تجسم‌خلاق بهبود ببخشید.

 تا به حال از خود پرسیده‌اید چرا برخی افراد همیشه خوش شانس به نظر می رسند؟

 تا به حال از خودتان پرسیده اید که چرا برخی افراد سریع تر و با تلاش کمتر به خواسته های خود

می رسند؟

  چرا برخی افراد موفق هستند و دیگران نه؟

  آیا دوست دارید بدانید که چه کارهایی را متفاوت انجام می دهند؟

پاسخ آن است که آن‌ها از ذهن و تصورشان به روشی معین استفاده می‌کنند. آن‌ها از تجسم‌ خلاق

استفاده می‌کنند.

 

تجسم‌خلاق چیست؟

تجسم‌ خلاق تکنیکی ذهنی است که از قوه‌ی ذهن و تصور برای خلق خواسته‌ها استفاده می‌کند. با کمک این تکنیک، می‌توانید به زندگی‌، شخصیت و شرایط خود شکل دهید و موقعیت‌ها، مردم و آرزوهای‌تان را جذب کنید.

تجسم‌خلاق همانند رویاپردازی است. در هر دوی آن‌ها، به صورت ذهنی سناریوهایی از رویدادها و شرایط خلق می‌کنیم، درست مانند یک فیلم، ولی با این تفاوت که با تجسم‌خلاق قوانین و روش هایی معین به کار می‌گیریم که ما را قادر می‌سازد این رویدادها و سناریوهای ذهنی را به شکلی واقعی در زندگی‌مان خلق کنیم.

فکری که مکررا تکرار شود، قدرت می‌یابد و به حقیقت می‌پیوندد. این خلاصه‌ای از چگونگی عملکرد تجسم‌خلاق است.

 

قانون جذب و تجسم خلاق :
یکی از بزرگترین رازها و قوانین کائنات قانون جذب است که با به کارگیری آن می توان به تمام هدف ها و آرزوهایمان دست یابیم . قانون جذب می گوید که به هر چیزی که فکر کنیم آن را به سمت خود جذب می کنیم . در واقع افکار ما دارای فرکانسی از انرژی هستند که بر پدیده های اطراف ما تأثیر گذاشته و همانند آنچه در ذهن داریم به سمت ما جذب می کنند و این بسیار جالب است یعنی اینکه ما با انجام تجسم خلاق در ذهن خود، می توانیم آرزوها و هدف های خود را به زندگی خود جذب کنیم.

تجسم خلاق به شما کمک می‌کند تا با مسائلی واقعی زندگی رو به رو شوید و تغییراتی را که می‌خواهید در زندگی خود به وجود آورید. این تکنیکها هزاران سال است که وجود داشته‌اند اما زمانی شناخته‌تر شدند که تصویرسازی با تجسم خلاق صورت خارجی پیدا کرد.

با افزودن بر توانمندی ذهن ناخودآگاه و تصویر کردن آن کسی که می‌خواهید بشوید، می‌توانید بر موانعی که شما را به عقب نگه می‌دارد غلبه کنید و کارهایی را که بیشتر از آن‌ها لذت می‌برید انجام دهید.

آموزش کامل قانون جذب

  با استفاده از تجسم خلاق قادر خواهید بود:

به رویاهای تان دست پیدا کنید.

زندگی‌خود را را بهبود ببخشید.

موفقیت را جذب کنید.

پول و کامیابی را به زندگی جذب کنید.

ذهن‌تان را به روی کامیابی و موفقیت باز کنید.

مالک خانه‌ی خودتان باشید.

شغل بهتری به دست آورید.

سلامت‌تان را بهبود ببخشید.

عشق را به زندگی‌خود جذب کنید.

روابط‌تان را بهبود ببخشید.

عادت‌های مثبت را گسترش دهید.

استعمال دخانیات را ترک کنید.

ارتقاء شغلی به دست آورید.

مشکلات را حل کنید.

سفرهای خارجی بروید.

خودرویی جدید بخرید.

زندگی‌تان را با نیروی ضمیر ناخودآگاه‌ خود بهبود ببخشید.

 

 خواننده گرامی،

من سال‌ها درباره تجسم‌خلاق، تفکر مثبت، قانون جذب و قدرت ذهن  مطالعه کرده‌ام. در طول این زمان، کتاب‌های زیادی خوانده‌ام و به آموزه‌های آن جامه‌ی عمل پوشانده ام، با این حال گرچه بسیاری از کتاب‌ها حاوی برخی اطلاعات مفید بودند، ولی مرا ارضا نمی‌کردند. همیشه در جستجوی کتابی نهایی بودم که بتواند تمام راهنمایی‌ها، دستورالعمل‌ها و پندهای مورد نیاز را در اختیارم بگذارد، طوری که به روشی عملی و منطقی ارائه شود تا به راحتی بتوان به آن عمل کرد.

پس از سال‌ها مطالعه، آزمون و خطا و کسب علم و تجربه، تصمیم گرفتم کتابی بنویسم که تمام این اطلاعات، راهنمایی‌ها و دستورالعمل‌ها را درباره‌ی نیروی تجسم‌خلاق پوشش دهد. نتیجه‌ی این تصمیم، کتاب پیش روی شماست که حاوی بسیاری از اطلاعات و تکنیک‌های عملی‌ای است که نتیجه می‌دهد.

 

هدف این کتاب آموزش چگونگی ایجاد و مدیریت یک کسب و کار، مدیریت زمان یا چگونگی سرمایه‌گذاری نیست. این کتاب درباره‌ی اجزای ضروری موفقیت، نگرش مثبت، تفکر، تجسم‌سازی، ضمیر ناخودآگاه و دیگر اجزای ذهنی و احساسی صحبت می کند.

کتابی است که تعدادی از قوانین مهم ذهنی و آموزش استفاده از آن‌ها را شرح می‌دهد. کتابی است که چگونگی کاشتن دانه‌های موفقیت در ذهن، آب دادن و پرورش آن را نشان می‌دهد. کتابی است درباره‌ی قدرت‌های درون‌تان که می‌تواند موفقیت را بسته به تفکرتان جذب یا دفع کند. کتابی است که به آموزش نیروها ذهنی، تصویر سازی و تفکر مثبت می‌آموزد.

 

بدون هدفی شفاف نمی‌توانید هیچ چیز با ارزشی خلق کنید. موفقیت، هر موفقیتی، کوچک یا بزرگ، به تصویر ذهنی‌ای شفاف، تمایل قوی، انگیزه، پشت‌کار، اعتقاد، تمرکز و نگرشی درست نیاز دارد. این ذهنیتی برنده است و موضوع این کتاب نیز محسوب می‌شود.

در این کتاب همچنین تمرین‌هایی قرار داده‌ام تا قدرت تمرکز را افزایش داده و قوه‌ی تصور را گسترش بخشم، تا از این طریق بتوانید تصاویر ذهنی شفاف‌تری تجسم کنید.

این کتاب به روشی شفاف، آسان‌فهم و عملی تدارک دیده شده، طوری که این موضوع را از غبار رمز و راز خارج کرده و موارد ماوراءالطبیعه را به واقعیتی عملی و ناب بدل می‌نماید.

 

این کتاب متفاوت است. کتابی درباره‌ی نظریه‌ها نیست، بلکه کتابی است که به شما می‌آموزد چه کنید و چگونه آن کار را انجام دهید! کتابی است که اطلاعات عملی و کاربردی ارائه می‌دهد. این رویکرد من در تمام کتاب‌ها و مقاله‌هایی است که می‌نویسم.

امیدوارم و باور دارم که با کمک این کتاب می‌توانید شرایط زندگی‌تان را بهبود داده و به آمال، آرزوها و هدف‌های‌تان برسید.

با آرزوی بهترین ها

رمز سیسون

موفقیت و تجسم خلاق

فراموش نکنید که:

سرمایه‌گذاری برای آموزش یکی از پرسودترین سرمایه‌گذاری‌های دنیا است


       


برای رسیدن به همه این خواسته ها شما نیاز دارید که ذهن ناخودآگاه خود را دوباره برنامه ریزی کنید. برنامه ریزی ذهن ناخودآگاه، کمک می کند که شما شادتر، ثروتمندتر، خلاق تر، سالم تر و با اعتماد به نفس تر شوید.


 

مبلغی که بابت خرید این کتاب می پردازید،

به مراتب پایین تر از هزینه هایی است که در آینده، بابت نخواندن کتاب خواهید پرداخت

 


خرید و دانلود کتاب معجزه تجسم خلاق
:: برچسب‌ها: آموزش تجسم خلاق , قانون جذب , عبارت های تاکیدی ثروت , عبارت های تاکیدی سلامتی , کتاب معجزه تجسم خلاق , دانلود کتاب های موفقیت , روانشناسی موفقیت , روانشناسی ثروت , تصویرسازی ذهنی , موفقیت , دستیابی به اهداف ,
:: بازدید از این مطلب : 24
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 دانلود موج مغزی استاندارد سه بعدی قانون جذب


اثرات این موج بر شخص شنونده:

بالا رفتن قدرت خلوص تمرکز ذهنیبه هر چیزی فکر میکنید میتوانید آن را تجربه نماییدجذب اهدافی که در ذهنتان با تردید و شک همراه استهیچ اعتیادی در فرد شنونده ایجاد نمیکندتجربه حوادث مطلوب و ثبات مثبت اندیشیتجربه آرامش درونی و کنترل ذهن خود

     یادآوری بسیار مهم: ماهیت ساختن این امواج جدید برپایه شبیه سازی ذهنی شنونده است و در پس زمینه این موج شخص سازنده در فریم های افتان و خیزان موج، کلمات کلیدی جذب خواسته را تکرار کرده است که شما در مرحله ابتدایی نمیشنوید. این موضوع یک دانش کاملا تخصصی است. حتما در حین گوش دادن به این موج ۳ بعدی در مورد اهداف و خواسته های خودتان تفکر کنید و بعد از مدتی متوجه خواهید شد که چه رویدادهای جالبی در زندگی تان رخ خواهد داد.


خرید و دانلود دانلود موج مغزی استاندارد سه بعدی قانون جذب
:: برچسب‌ها: آرامش , هیپنوتیزم , خودهیپنوتیزم , قانون جذب , ثروتمند , شبیه سازی ذهنی , مهندسی مغز ,
:: بازدید از این مطلب : 14
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 6 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 رازقانون جذب
خرید و دانلود رازقانون جذب
:: برچسب‌ها: راز , راز جذب خواسته ها وآرزوها , راز جذب , قانون جذب ,
:: بازدید از این مطلب : 21
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 موسیقی جذب عشق


موسیقی  بر مبنای فرکانسها و امواج مغزی

مورد استقبال اساتید فن و هیپنوتیزورها و افرادی که به نحوی نیاز به کسب آرامش دارند قرار گرفته است


حتما این مجموعه را توسط باند های استریو و یا هدفون گوش کنید تا لذت گردش صدا در اطرافتان را احساس کنید

پیدایش موسیقی های مدتیشن و تکنیک های فرکانس مغزی قدمتی در حدود 20 سال دارد ولی در این مدت محدود میلیونها کاربر را جذب خود کرده است از این فرکانسها و موسیقی های درمان مغزی در ساخت انواع موسیقی استفاده میشود 

 ترکیبی بسیار ماهرانه جهت رسیدن به آرامش از طریق موسیقی

این نوع موسیقی مغزی جهت سرعت بخشیدن به بهبود بیماری ها روحی و روانی ایجاد حالت احساس رضایت و حالت های لذت بخش روحی ،تسکین اضطراب بر طرف کردن هیجانات منفی و استرسها ، افزایش شور و عشق و جذب عشق از دیگران ،درمان بی خوابی ، جذب ثروت و... استفاده میشود.


خرید و دانلود موسیقی جذب عشق
:: برچسب‌ها: قانون جذب , جذب , قانون , هدف , هدفمند , عشق , دوستی , زندگی , موفقیت , سلامتی , تندرستی , شور عشق , روح , روان , روح و روان , شادابی , جذب عشق , جذب سلامتی , راز , کائنات , شوق زندگی , موسیقی , موسیقی درمانی , قانون باورها , درمان بی خوابی , درمان استرس , ثروت , تسکین , جذب دوست , جذب جنس مخالف , جنس مخالف , زندگی سالم , اغواگری ,
:: بازدید از این مطلب : 27
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 17 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 قدرت قانون جذب


  قانون جذب  یعنی چه؟

وقتی به چیزی فکر می کنی ، چه آن چیز را بخواهی و چه نخواهی ، همین فکر کردن وهمین  تمرکزکردن روی آن چیز باعث می شود که بلافاصله در بخشی از کاینات آن چیز واقعی شود!

این یعنی ما انسان ها در درونمان از یک قابلیتی برخورداریم به نام قدرت تبدیل فکر و نیت به اشیا و اتفاقای حقیقی و واقعی و فیزیکی!

حال چگونه انجام دهیم

در این محصول تمامی آنچه را لازم است خواهید خواند


خرید و دانلود قدرت قانون جذب
:: برچسب‌ها: موفقیت , قانون جذب , انگیزشی , کاربردی , زندگی مثبت ,
:: بازدید از این مطلب : 22
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 11 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 همه چیز درباره عبارات تاکیدی


 آیا در مورد عبارات تأکیدي چیزي شنیده اید؟
این یک اصل است که جهان و موقعیت ما بازتابی از حالات ذهنی ماست مثلا هر چقدر ما مثبت اندیش باشیم و به زیبایی ها فکر کنیم بهره بیشتري از شادي و موفقیت خواهیم داشت و بر عکس هر چقدر بدبین و منفی باف باشیم رنگی از خوشی و سعادت در زندگی نخواهیم دید چه باور کنید یا نکنید این یک قانون جهانی است.
خوب در راستاي تبدیل یک ذهن منفی به مثبت راهکارهاي متعددي از سوي روانشناسان و کسانی که در زمینه علوم ماورایی و فرا روانشناسی فعالیت میکنند پیشنهاد شده که یکی از آنها استفاده از عبارات تأکیدي می باشد.
به یاد داشته باشید به هر چه فکر کنید همان خواهید شد ، البته با تکرار عبارات تاکیدي فقط می کوشیم تا چشم دل خود را بر روي درهاي رحمت بیکرانی که خداوند پیشاپیش بر ما گشوده ، باز کنیم و از آنها درست بهره ببریم و به این نکته نیز معتقدیم که خداوند بزرگ به فردي که امیدوار و خوش بین به اوست مطمئنا جوابی مثبت و شایسته را خواهد داد . پس فکر و ذهن خود را از شک و تردید پاك می کنیم و خود را آماده دریافت بهترین نعمتها و موهبتهاي الهی می نماییم.


عبارات تاکیدی مثبت : جملاتی ساده ، روان و برانگیزاننده با ادبیات شخصی خود ما هستند که می توانند سرعت رسیدن ما به اهدافمان را چند برابر کنند.


"كاترين پاندر " معتقداست كه" در ازاي هر پانزده دقيقه مطالعه ي مطالب وكتابهاي الهام بخش، دست كم بايد پنج دقيقه عبارات تاكيدي را تكرار كرد. فقط با مطالعه ي مطالب ذهني نمي توان به توانگري رسيد"


به یاد داشته باشید که قانون جذب تنها به چیزی پاسخ می دهد که شما وقت و انرژی و تمرکز بیشتری روی آن گذاشته باشید و جمله تاکیدی درست، همین ابزار را در اختیارتان قرار می دهد.
برای مثال ممکن است بگویید: “چقدر دلم می خواهد صاحبخانه می شدم”، در همین لحظه قانون جذب شرایط و اتفاقاتی را کنار هم قرار می دهد که شما به خواسته تان برسید.
اما ممکن است مثل بقیه مردم باشید و بلافاصله با گفتن جملاتی مانند: “من که توان مالی ندارم”، یا “با این حقوق کم امکان پذیر نیست”، با دستان خود قانون جذب را به عقب برانید، زیرا ارتعاشی از کمبود مالی را منتشر کرده اید و قانون جذب نیز مقداری بیشتری از این موج را به شما باز می گرداند.
زمانی که جمله تاکیدی مربوط به خواسته تان را نوشتید، احساساتی مانند هیجان، شور، امید به سراغتان می آید.
تمامی این احساسات نشان از آن دارد که با نوشتن صحیح عبارات تاکیدی، ارتعاش یا موج خود را ارتقا داده اید.


هر جمله ای را که شما بگوئید یا بنویسید و یا بخوانید مفهوم آن جمله خود یک سیگنال به ضمیر ناخوداگاه است لذا شما مرتبا از جملات تاکیدی مثبتی که به گونه ای ویژگی خوب شما را تصور کند استفاده کنید .این مفاهیم به ضمیر ناخوداگاه شما می رود و وضعیتی را متناسب با ان مفاهیم در دنیای شما ایجاد می کند ضمن اینکه همان مفاهیم را در نظام باورها ی شما می سازد و بدینسان مرتبا باورهای شما عالی وعالیتر میشود.
چنین جملات زیبائی را بنویسید ودر محل کار
 وزندگی خود نصب کنید ومرتبا انها را بخوانید و ان مفاهیم را احساس کنید .

ü     در وجود من عظمت وبزرگی نهفته است .

ü    من یک نابغه هستم واز نبوغ خود استفاده می کنم 

ü    من اید های بزرگی در سر دارم وانها را به واقعیت تبدیل می کنم

ü    من هرروز سلامت تر وتندرست تر هستم 


و هر آنچه لازم است بدانید در این کتاب وجود دارد که بتوانید با استفاده از کلام و ذهنتان به خواسته هایتان برسید!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


خرید و دانلود همه چیز درباره عبارات تاکیدی
:: برچسب‌ها: موفقیت , عبارات تاکیدی , انگیزشی , قانون جذب , قانون جاذبه , ارتعاش , ناخودآگاه ,
:: بازدید از این مطلب : 27
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 6 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 کتاب صوتی راهنمای درون


از وقتی خودم را شناختم به دنبال دلیل اتفاقات زندگی‌ام بودم. دلیل اختلافاتم با دیگران، دلیل مشکلات مالیام، دلیل عدم تعادل در سلامتی‌ام و…و بعد به دنبال جواب این سؤالات حداقل ۲۰۰ کتاب را مطالعه کردم. خیلی از آن‌ها کتاب‌های فوق‌العاده‌ای بودند، اما این کتاب واقعاً معرکه است. این کتاب آگاهی خیلی کامل‌تری نسبت به خودم و عملکرد جهان به من عطا کرد و از وقتی با این آگاهی همسو شدم زندگی‌ام فوق‌العاده زیبا تر شد.

 شاید باور نکنید اما از درمان سرطان گرفته تا رشد سریع مالی و بهبود روابط عاطفی در زمان خیلی کم. همه این اتفاقات در زندگی خودم هم رخ داده و شاید دیگر دیدن معجزات، برایم عادی شده باشد. ولی دلیل همه این اتفاقات این بوده که من مطالب این کتاب را با تمام وجودم باور کرده و در زندگی‌ام عملی کردم. وگرنه دوستان زیادی هم هستند که این مطالب به گوششان می‌خورد ولی هیچ تغییری در زندگی‌شان ایجاد نمی‌شود.

-------------------


از شما دوست عزیز درخواست می‌کنم اگر شروع به مطالعه این کتاب کردید، آن را طوری بخوانید که انگار حقیقت مطلق است و می‌تواند زندگی شما را به بهترین شکل دگرگون کند. من برای هر کدام از قوانینی که در این کتاب آورده شده، آیه‌های فراوانی از قرآن جمع‌آوری کرده‌ام که به زودی در یک کتاب متحول کننده چاپ خواهم کرد. کتابی که شاید زندگی تمام مسلمانان جهان را تغییر دهد و آن‌ها را به سوی خوشبختی واقعی که سال‌ها در دل قرآن مخفی مانده بود رهنمون سازد

این کتاب را بارها و بارها بخوانید تا جزئی از آگاهی شما شود زیرا در آن صورت تأثیر واقعی خودش را خواهد گذاشت. البته می‌دانم شاید ۵۰ صفحه اول این کتاب برایتان سنگین باشد ولی جای هیچ نگرانی نیست زیرا در ادامه، همه مسائل برایتان روشن می‌گردد. ولی با این حال برای درک بهتر و اجرای تمرینات فوق‌العاده در این زمینه می‌توانید در کلاس‌هایی که بدین منظور برگزار می‌کنم شرکت نمائید و خودتان از نزدیک شاهد تغییر سریع در زندگی خودتان و دیگر شرکت کنندگان در برنامه باشید

-----------------------------------

سرفصل های کتاب راهنمای درون

 

فصل ۱:

آبراهام به مناسبت ورودمان به سیاره‌ی زمین به همه‌ی ما خوش‌آمد می‌گوید
* ارزش ایمان و باور شما
*این سیاره‌ی با شکوه برای شما به وجود آمده است

 

فصل ۲:

به یاد آوردن تصویر باشکوه
* رابطه‌ی شما با وجود درونیتان

 

فصل ۳:

کائنات به طور پیوسته از طریق شما گسترش می‌یابد
* شما حتی بدون تلفظ کلمات هم خلق می‌کنید
* وجود درونی شما، با خواسته‌ها و آروزهای جدید جاری می‌شود
* همیشه قبل از تجلی مادی، افکار مرتعش می‌شوند

 

فصل ۴:

شما یک موجود ارتعاشی هستید
* شما حس ششم دارید
*حالا به تصویر بزرگ برگردید

 

فصل ۵:

احساساتتان، شاخص‌های مطلق هستند
* گسترشتان همیشگی است
*تمام حرف ما این است: هماهنگی با افکارتان

 

فصل ۶:

هماهنگی ارتعاشی، احساسی شبیه به آرامش دارد
* قایق خود را در رودخانه قرار دهید
* وجود درونی‌تان به آرزوی شما تبدیل می‌گردد

 

فصل ۷:

فاصله ارتعاشی بین بُعد فیزیکی و غیرفیزیکی شما
* قدرت احساسات، راهنمایتان
* احساسات، میزان هماهنگی شما را نشان می‌دهند
* هیچ چیزی برخلاف جهت جریان نیست

 

فصل ۸:

زندگی‌تان در یک چرخه‌ی طبیعی و عادی در حرکت است
* پاروها را کنار بگذارید

 

فصل ۹:

قانون جذب به تمرین نیاز ندارد
* استفاده از قانون اجازه دادن
* با جریان آرامش پیش بروید
* شما به قدرت رودخانه می‌افزایید

 

 

 

بخش ۲ : تجلی قدرت شگفت انگیز احساسات

در این بخش از کتاب، استر هیکس با ذکر مثالهایی متنوع که قطعا شامل سوالات و مشکلات شما نیز در جنبه های سلامتی، مالی و شغلی ، روابط با همسر یا فرزندان، روابط با دوستان و همکاران و … می باشد، قصد دارد به شما بیاموزد که در مواقع روبرو شدن با مسائل  و مشکلاتِ زندگی چگونه قانون جذب را به کمک خود گرفته و با بکار بردنِ این قانون و استفاده از قدرت شگفت انگیز احساساتتان، کنترلِ همه جانبه زندگی تا را در دست خودتان داشته باشید. اکنون و تا ابد…

 

مثال ۱: دکتر‌ها گفته‌اند که بیماری خطرناکی دارم: چطور می‌توانم راه‌حل مناسبی پیدا کنم؟
مثال ۲: نمی‌‌توانم وزنم را کم کنم
مثال ۳: فرزندانم دائماً دعوا می‌کنند و مرا دیوانه می‌کنند
مثال ۴: در کل آدم نا‌منظمی‌هستم
مثال ۵: همسر سابقم درباره من به دیگران دروغ می‌گوید
مثال ۶: همسرم از رانندگی من ایراد می‌گیرد
مثال ۷: سرِ کارم خوشحال نیستم
مثال ۸: شوهر و پسر نوجوانم با هم کنار نمی‌‌آیند
مثال ۹: از وقتی که پدرم فوت کرد، نمی‌‌توانم تعادلم را بیابم
مثال ۱۰: من نوجوان هستم
مثال ۱۱: دوستم، پشت سرم حرف می‌زند
مثال ۱۲: پول اندکی و امیدی هم به آینده نیست
مثال ۱۳: نمی‌توانم همسری پیدا کنم
مثال ۱۴: من و خواهرم با یکدیگر صحبت نمی‌کنیم
مثال ۱۵: همسرم من را کنترل می‌کند به همین خاطر احساس خفگی می‌کنم
مثال ۱۶: در حال طلاق گرفتن هستم، به همین دلیل احساس شکست می‌کنم
مثال ۱۷: فرزندانم هیچ احترامی برایم قائل نیستند
مثال ۱۸: مردم افکار خلاق مرا می‌دزدند
مثال ۱۹: دکترها تشخیص داده‌اند که مادرم به بیماری آلزایمر مبتلا شده است
مثال ۲۰: به نظر می‌رسد که کارمندانم با هم همکاری نمی‌کنند
مثال ۲۱: همسرم فکر می‌کند این (قانون جذب) فلسفه‌ی پوچی است
مثال ۲۲: در این جامعه من را «پیر» به حساب می‌آورند
مثال ۲۳: دخترم دائماً دروغ می‌گوید
مثال ۲۴: پیوسته در حال از دست دادن فرصت‌های ترفیع هستم
مثال ۲۵: من زمان و پول کافی برای مراقبت از والدینم ندارم
مثال ۲۶: زندگی من در ترافیک هدر می‌رود
مثال ۲۷: حالا که با قانون جذب آشنا شده‌ام، افکارم مرا نگران می‌کند
مثال ۲۸: همسرم خیلی بیمار است
مثال ۲۹: نامزدم مرا ترک کرده است
مثال ۳۰: حیوان خانگی‌ام بیمار است
مثال ۳۱: من هیچ وقت پول کافی نداشته‌ام
مثال ۳۲: سگم مرده و من غمگینم


خرید و دانلود کتاب صوتی راهنمای درون
:: برچسب‌ها: استرهیکس , استر هیکس , راهنمای درون , کتاب صوتی , ثروت , روانشناسی , راهنما , درون , کتاب , موفقیت , شادابی , جذب , خدا , آرامش , قانون , قانون جذب , قرآن , قران ,
:: بازدید از این مطلب : 30
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 14 خرداد 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6341 صفحه بعد