نوشته شده توسط : زپو

 قانون جذبقانون جذب 

بزرگترین قانون جهان

نتیجه تصویری برای قانون جذب

قانون جاذبه ، قانون طبيعت است و با اندازه ي قانون گرانش بي طرف مي باشد . چيزي را تجربه نخواهي كرد مگر آن كه با انديشه هاي مداوم خود آن را به زندگي ات جذب كني .طبق قانون جذب ؛ براي آگاهي از هر چه فكر مي كني ، از خود بپرس چه احساسي مي كني . احساسات بسيار با ارزشمند زيرا به ما مي گويند كه چه فكر مي كنيم . 

قانون جذب به ما مي گويد : غير ممكن است كه احساسات بد داشته باشيم در حالي كه فكرهاي خوبي داريم . 

برابر قانون جذب ؛ انديشه هايت فركانس را رهبري مي كند و احساسات به تو مي گويد كه در چه فركانسي مي باشي . زماني كه احساس بدي داري احساسات بدتر را دريافت مي كني و وقتي احساس خوبي داري احساسات بهتر و بهتري را به خود جذب مي كني . 

شيفت راز و قانون جذب – خاطرات خوب و طبيعت و موزيك دلخواهت مي تواند احساسات تو را تغيير دهد و به دلخواه بياورد . 

طبق قانون جذب ؛ احساس عشق والاترين فركانسي است كه مي تواني مخابره كني . هر چه احساس عشق تو بيشتر باشد قدرت بيشتري را به حركت در مي آورد . 

مهم ترين چيزي كه در قانون جذب وجود دارد اين است كه امكان ندارد احساس بدي داشته باشيد در حالي كه انديشه هاي خوبي داريد . 
مثل غول چراغ جادوي علاءالدين ، قانون جاذبه همه ي فرمان هاي ما را اجرا مي كند . 

طبق قانون جذب : فرايند خلاقه به شما كمك مي كند تا آنچه را مي خواهيد بيافرينيد 
قانون جذب مي گويد : در سه مرحله : بخواهيد ، باور كنيد و دريافت كنيد .

طبق قانون جذب ؛ خواستن از جهان هستي فرصتي است تا در مورد آنچه مي خواهيد به روشني و وضوح برسيد . به محض اين كه ذهنتان روشن شد ، عملا" درخواست كرده ايد . 

باور كردن شامل عمل كردن ، سخن گفتن و فكر كردن به طريقي است كه انگار شما هم اكنون آنچه را خواسته ايد دريافت كرده ايد . زماني كه شما ارتعاش دريافت كردن را ارسال مي كنيد ، قانون جاذبه آدمها ، رويدادها و شرايطي را به حركت در مي آورد تا شما آن چه را خواسته ايد دريافت كنيد . 

طبق قانون جذب ؛ دريافت كردن شامل احساسي است كه شما خواهيد داشت زماني كه خواسته تان متجلي شده است . احساس خوبي داشتن در اين لحظه شما را با ارتعاش آنچه مي خواهيد هماهنگ مي كند . 

اين قانون جذب است كه مي گويد براي وزن كم كردن ، بر « وزن كم كردن » تمركز نكنيد . به جاي آن بر وزن ايده آل خود متمركز شويد . همان احساسي را داشته باشيد كه در وزن ايده آل خود داريد آنگاه آن را به سوي خويش مي كشيد . 

طبق قانون جذب ؛ براي جهان هستي متجلي كردن آنچه شما مي خواهيد زمان نمي برد و همان قدر آسان است كه يك دلار را متجلي كند يا كه يك ميليون دلار را . 

آغاز كردن با يك چيز كوچك مثل يك فنجان قهوه يا يك جاي پارك راه آساني است براي تجربه ي قانون جاذبه در عمل . مقتدرانه قصد كنيد تا چيز كوچكي را جذب كنيد . وقتي قدرت جاذبه ي خود را تجربه كرديد ، به سوي خلق كردن چيزهاي بزرگتري حركت خواهيد كرد .

به گفته قانون جذب ؛ روز خود را از قبل بيافرينيد با انديشيدن به طريقي كه مي خواهيد آن را بگذرانيد ، در اين صورت زندگي خود را با قصد خواهيد آفريد . 

خواستن و انتظار داشتن نيروي جاذبه قدرتمنديست . منتظر آنچه مي خواهيد باشيد و منتظر آنچه نمي خواهيد نباشيد .

تصویر مرتبط

شكرگزاري فرايند قدرتمنديست براي شيفت دادن يا تغيير انرژي شما كه مقدار بيشتري از آنچه مي خواهيد را در زندگي به سوي شما مي آورد . براي آنچه كه داريد شكرگزار باشيد تا چيزهاي خوب بيشتري به سويتان جذب شوند . 

تجسم ، فرايند خلق تصويرها در ذهن شماست . تصوير لذت بردن از آنچه مي خواهيد . زماني كه تجسم مي كنيد ، انديشه هاي قدرتمند و احساس داشتن در همين لحظه را پديد مي آورد . قانون جاذبه آنگاه اين واقعيت را به شما بر مي گرداند ، همان گونه كه در ذهنتان ديده ايد . 

براي استفاده از قانون جاذبه به نفع خودتان آن را به عادت بودن خود تبديل كنيد نه اين كه واقعه اي گهگاهي .

طبق قانون جذب ؛ در پايان هر روز ، پيش از رفتن به رختخواب به وقايع آن روز بينديشيد . هر لحظه يا رويدادي را كه مطابق ميل شما نبوده است را در ذهنتان به طريقي كه دوست مي داشتيد اتفاق بيفتد ، بازآفريني كنيد .

براي جذب پول ، بر ثروت تمركز كنيد . غير ممكن است كه پول بيشتري را به زندگي خود جذب كنيد اگر تمركز شما بر فقدان آن باشد . 

مفيد است كه بتوانيد از تخيل خود استفاده كنيد و به اين باور برسيد كه هم اكنون پولي را كه مي خواهيد داريد . بازي ثروتمند بودن را درآوريد تا احساس بهتري نسبت به پول داشته باشيد . وقتي احساس بهتري پيدا كرديد پول بيشتري به زندگي شما سرازير خواهد شد . 

اكنون احساس شادماني كردن سريع ترين راه براي جذب پول به زندگي شماست . 

قصد كنيد كه به هر چيزي كه دوست داريد نگاه كنيد و به خود بگوييد « مي توانم اين را فراهم كنم .مي توان اين را بخرم » آن وقت انديشه تان را خواهيد توانست عوض كنيد و شروع كنيد به داشتن حس بهتري نسبت به پول . 

پول بدهيد تا پول بيشتري به زندگي تان جلب شود . وقتي شما سخاوتمند باشيد و احساس خوبي از شريك كردن ديگران در پول خود داشته باشيد ، داريد مي گوييد « من خيلي پول دارم . » 

كفه ي ترازوي انديشه هايتان را به سوي ثروت خم كنيد . ثروتمند بيانديشيد .

تصویر مرتبط

زماني كه مي خواهيد رابطه اي را به سوي خود جذب كنيد ، مطمئن شويد كه انديشه ها ، كلمات ، اعمال و محيط پيرامون شما در تضاد با آرزوهاي شما نباشند . 

با احترام و عشق با خود برخورد كنيد . آن وقت افرادي را به سوي خود جلب مي كنيد كه به شما عشق و احترام نثار مي كنند . 

وقتي نسبت به خود احساس بدي داريد ، عشق را بلوكه مي كنيد و در عوض افراد و شرايطي را جذب مي كنيد كه احساس بد شما را تداوم مي بخشد . 

بر صفاتي كه در خود دوست داريد تمركز كنيد و قانون جاذبه چيزهاي عالي ديگري درباره خودتان به شما نشان خواهد داد . 

براي اينكه رابطه درست كار كند ، بر آنچه در شخص مورد نظر ارج مي نهيد تمركز كنيد نه بر شكايت هايتان . وقتي بر قدرت ها متمركز مي شويد ، مقدار بيشتري از آنها را دريافت خواهيد كرد . 

تاثير داروي كاذب نمونه اي از قانون جاذبه در عمل است . زماني كه بيمار حقيقتا" به قرصي كه به او مي دهيد باور دارد ، آنچه را كه باور دارد دريافت مي كند . 

« تمركز بر سلامتي كامل » چيزيست كه ما مي توانيم همگي در درون خود انجام دهيم عليرغم آنچه ممكن است در بيرون اتفاق بيفتد . 

خنده موجب جذب شادي و رها كردن منفي ها مي شود و به سوي شفاي معجزه آسا هدايت مي كند . 

در برابر هر چيزي كه مقاومت كنيد آن را به سوي خود جذب مي كنيد، زيرا به صورت قدرتمندانه اي با عواطف خود بر آن متمركز هستيد . براي تغيير هر چيزي به درون برويد و علائم جديدي با انديشه ها و احساس هاي خود مخابره كنيد.

شما بر تمركز بر چيزهاي منفي نمي توانيد جهان را عوض كنيد . وقتي بر وقايع منفي دنيا تمركز مي كنيد نه تنها بر آن ها مي افزائيد بلكه به زندگي خود نيز چيزهاي منفي بيشتري را جذب خواهيد كرد . 

به جاي تمركز بر مشكلات جهان ، انرژي و توجه خود را به سوي اعتماد ، عشق ، فراواني ، آمرزش و صلح معطوف كنيد تا قانون جذب همين ها را به شما هديه كند.

هرگز چيزهاي خوب تمام نخواهد شد زيرا بيش از اندازه ي كافي براي همه هست . زندگي يعني فراواني . پس هرآنچه آرزو داريد را جذب زندگي تان كنيد.

آنچه دوست داريد انجام دهيد . اگر نمي دانيد چه چيز شما را شاد مي كند بپرسيد « شادي من كجاست ؟» وقتي به شادي خود متعهد مي شويد ، سيلي از چيزهاي خوب را به سوي خود جذب مي كنيد زيرا شادي از شما مي تراود . 

حال كه شما دانش راز را آموخته ايد ، آنچه خواهيد كرد به شما بستگي دارد . هر انتخابي بكنيد درست است . قدرت كاملا" در دست شماست . 

راز هر آنچه را كه بخواهيد به شما ارزاني مي كند ، شادي ، سلامتي و ثروت . 

طبق قانون جذب ، ما مي توانيم هر آنچه را كه انتخاب مي كنيم داشته باشيم . مهم نيست چه اندازه بزرگ باشد . 

هر آنچه كه به سوي شما جذب شده است ، خود شما به سمت خود كشيده ايد . قانون جذب مي گويد هر يك از انديشه هاي شما يك شئي هستند ، يك نيرو . 

كساني كه ثروت را به زندگي خويش جذب كرده اند از « راز » سود جسته اند ، آگاهانه يا ناآگاهانه . 

براي من ساده ترين راه نگاه كردن به قانون جاذبه اين است كه به خودم به عنوان يك آهن ربا فكر كنم و مي دانم كه آهن ربا چه چيزي را جذب خواهد كرد . 

شما قوي ترين آهن رباي جهان هستيد ! شما داراي قدرت جاذبه اي در درون خويش هستيد كه از هر چيزي در جهان قدرتمندتر است و اي قدرت مغناطيسي شكست ناپذير از طريق انديشه هاي شما منتقل مي شود . 

قانون جذب مي گويد هر چيزي شبيه خود را جذب مي كند ، وقتي شما انديشه اي داريد ، انديشه هاي مشابهي را به سوي خود جذب مي كنيد . 

شما تبديل به آن چيزي مي شويد كه بيش از همه به آن مي انديشيد . و هم چنين آن چيزي را كه بيش از همه به آن فكر مي كنيد به سوي خود جذب خواهيد كرد . 


راز قانون جذب در اين است كه اگر بتوانيد درباره ي چيزي كه مي خواهيد بيانديشيد و آن را تبديل به انديشه ي حاكم خويش گردانيد آن را در زندگي خويش محقق خواهيد كرد . 

انديشه ي غالب يا رفتار رواني يك آهن رباست و قانون اين است كه هر چيزي مشابه خود را جذب مي كند ، در نتيجه ، رفتار رواني به طور مسلم شرايطي را كه به طبيعتش مربوط است جذب مي كند . 

انديشه ها علامت مغناطيسي اي را مي فرستند كه آنچه را به شما بر مي گردد طراحي مي كنند .شما يك برج مخابراتي انساني هستيد ، و از هر برج مخابراتي كه در كره زمين وجود دارد ، قدرتمندتريد . شما قدرتمندترين برج مخابراتي جهان هستيد . 

اگر مي خواهيد چيزي را در زندگي تان تغيير دهيد ، كانال را عوض كنيد ، فركانس را عوض كنيد . ارتعاشات نيروي رواني ، ظريف ترين و در نتيجه قدرتمندترين ارتعاشات در هستي مي باشند .

قاون جذب مي گويد ؛ خودتان را در رفاه و فراواني ببينيد و آن نوع زندگي را به سوي خود جذب كنيد .قانون جذب هميشه كار مي كند ، براي همه .

مساله اين است ، اكثر آدمها به اين فكر مي كنند كه چه نمي خواهند و تعجب مي كنند كه چرا آنچه نمي خواهند بارها و بارها اتفاق مي افتد . 

قانون جذب اهميتي نمي دهد كه شما چيزي را خوب مي دانيد يا بد يا اين كه چيزي را مي خواهيد يا نمي خواهيد . اين قانون به انديشه هاي شما پاسخ مي دهد . 

قانون جذب قانون طبيعت است . غير شخصي است و با نيك و بد كاري نداري . انديشه هاي شما را به صورت تجربه به شما باز مي تاباند . 

قانون جاذبه ، خيلي ساده آن چه را كه درباره اش فكر مي كنيد به شما مي دهد . 

قانون جاذبه دائما" فعال است ، چه شما آن را باور كنيد و چه نكنيد ، چه آن را بفهميد و چه نفهميد . 

قانون جذب ، قانون آفرينش است . آفرينش ، مدام در حال اتفاق افتادن است . هر زماني كه فردي انديشه اي داريد ، يا انديشه اي مزمن و مداوم دارد ، اين انديشه ها در فرآيند خلاقيت هستند . چيزي از اين انديشه ها در بيرون متجلي خواهد شد . 

شما زندگي خويش را با انديشه هايتان خلق مي كنيد . اگر به دقت به اطراف خويش نگاه كنيم مي بينيم كه قوانين جاذبه ي راز ، قدرت ذهن و اقتدار قصد و نيت هر جا در زندگي روزمره ي ما جاري و ساري هستند . تنها كاري كه بايد بكنيم اين است كه چشم ايمان را باز كنيم و نگاه كنيم . 

هر موجود زنده اي در اين كره ي خاكي از طريق قانون جاذبه عمل مي كند .ذهن شما مي انديشد و تصاوير به عنوان تجربه هاي زندگي شما مخابره مي شوند

نتیجه تصویری برای قانون جذب

شما نه تنها زندگي تان را با انديشه هايتان خلق مي كنيد ، بلكه انديشه هاي شما قويا" در آفرينش جهان تاثير مي گذارند . بيشتر وقت ها زماني كه مردم شروع مي كنند به درك راز بزرگ هستي ، وحشت زده مي شوند از همه انديشه هاي منفي كه دارند . 

قانون جاذبه قانون طبيعت است و همانقدر بي طرف و غير شخصي است كه قانون گرانش هست . قانون جاذبه دقيق و صحيح است . 

هر چيزي كه هم اكنون شما را احاطه كرده است ، حتي چيزهايي كه از آنها شاكي هستيد ، خود شما به زندگيتان جذب كرده ايد . 

اكثر ما غايبانه چيزها را جذب مي كنيم . ما فكر مي كنيم كه هيچ تسلطي بر آنها نداريم . انديشه ها و احساسات ما خودكار هستند ، در نتيجه همه چيز به دليل غيبت ما رخ مي دهد . 


شما اين قدرت را داريد كه همه چيز را تغيير دهيد زيرا شما هماني هستيد كه انديشه هايتان را بر مي گزينيد و هماني هستيد كه احساسات خود را احساس مي كنيد .

خرید و دانلود قانون جذب
:: برچسب‌ها: قانون جذب , جذب , قانون , جذبه , جذابیت , ثروت , ثروتمندی , پول , پولداری , جذب پول , جذب ثروت , جذب مانب , جذب دختر , جذب همسر , مخ زنی دختر , آموزش مخ زنی دختر , جذابیت دختر ,
:: بازدید از این مطلب : 43
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 17 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 چگونه به اولین میلیونر خانواده تبدیل شویم؟


چگونه به اولین میلیونر خانواده تبدیل شویمچگونه به اولین میلیونر خانواده تبدیل شویم در این کتاب الکترونیکی شما مسیر و فرمول موفقیت برای رسیدن به رویای مالی را پیدا خواهید کرد. شما میخواهید به اولین میلیونر خانواده تبدیل شوید آیا این هدف واقعی شماست آیا این رویای شماست؟ تبدیل شدن به یک میلیونر هدفی است که میتونید به اون برسید. با این حال اول شما باید بخواهید که به یک میلیونر تبدیل شوید شما باید میلیونر بودن را عمیقا احساس کنید و این یعنی میل سوزان برای رسیدن به موفقیت مالی.

خرید و دانلود چگونه به اولین میلیونر خانواده تبدیل شویم؟
:: برچسب‌ها: چگونه به اولین میلیونر خانواده تبدیل شویم؟ , میلیونر , تبدیل به میلیونر شدن , میلیونرها , میلیون , میلیون دلاری , راز یک میلیون دلاری من , راز ثروت , راز پول , جذب ثروت , جذب پول , جذب مانی , دختر , دختران ,
:: بازدید از این مطلب : 10
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 9 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 بزرگترن رازهای پولدرآوردن


راز پول در آوردن در طول تاریخ  اطلاعات مفید در زمینه پولدار شدن در بزرگترین راز پول در آوردن در طول تاریخ ...

نتیجه تصویری برای بزرگترین راز پول درآوردن
 مقدمه مترجم: این کتاب رو تقریباً همون موقعی که برای اولین بار منتشر شد یعنی در حوالی سال 2003 خوندم. اصولی رو میگفت که قبول کردنش حداقل برای من و در اون زمان مشکل بود. این بود که با خودم گفتم باید امتحانش کنم تا راست و دروغش برام معلوم بشه. گفته بود که با این روش به هر چی که توی زندگی میخواین میرسین و البته بیشتر صحبتش از پول بود. با خودم فکر کردم که امتحان کردنش روی پول برام سخته. پس بهتره فعلاً با یک چیز دیگه آزمایش کنم. مثلاً چی؟ کتاب. خیلی دوست دارم کتاب داشته باشم و بخونم. این بود که اصول این روش رو برای کتاب داشتن پیاده کردم. بعد از مدتی )و نه فوری( تعداد کتابهام حداقل ده برابر شدن. با خودم فکر کردم عجب و چه باحال. ولی باید روی بعضی چیزهای دیگه هم امتحانش کنم تا کارایی این روش بهم ثابت بشه.دفعه بعدی نوبت سیدی بود. باز هم بعد از مدتی تعداد سیدیهام از هر کسی که میشناختم بیشتر شد. کار به جایی رسید که کسانی که سیدیهام رو میدیدن می- گفتن مگه اینجا انبار صدا و سیماست؟... نوعی مقدمه: نوشته جان هاریچاران این اتفاق چند سال پیش و توی یک روز خیلی گرم تابستونی برام افتاد. داشتم می- رفتم چند تا چیز بخرم. اون روزها زیاد پیش میاومد که به سوپرمارکت برم چون اون قدر پول نداشتم که بتونم مواد غذایی رو که در طول هفته مصرف میکردیم یک- دفعهای بخرم. زن جوونم چند ماه پیش و بعد از مدتها مبارزه با سرطان مرده بود. هیچ بیمهای هم نداشتیم. خرجمون زیاد بود و خیلی هم بدهی داشتم. فقط یک شغل نیمهوقت داشتم که ازش به قدری در میآوردم که بتونم شکم دو تا بچه کوچیکم رو سیر کنم. اوضاع بد بود خیلی بد..

نتیجه تصویری برای بزرگترین راز پول درآوردن


خرید و دانلود بزرگترن رازهای پولدرآوردن
:: برچسب‌ها: راز پول راز پولدراوردن , راز پولدار شدن , رازهای پول , راز , جذب , جذب پول , پولها , ثروت , ثروتمندان ,
:: بازدید از این مطلب : 25
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 25 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 جذب پولداری


تکنولوژی بینورال- سابلیمینال  مدرنترین روش تاثیرگذاری روی مغز و ذهن انسان می باشد

از تاثیرات شگفت انگیز این محصولات می توان به جایگزینی این محصولات با انواع داروها را نام برد و

و از بزرگترین امتیاز این محصولات این است که براحت ترین شکل ممکن یعنی تنها با گوش دادن یک صدا تاثیر شگرف آن نمایان می شود

آشنایی جهت آشنایی بیشتر و در کامل موضوع با تکنولوژی بینورال سابلیمینال به سایت جذبه یا کانال تلگرامی جذبه یا خرید (آشنایی با بینورال- سابلیمینال جذبه) از طریق سایت زپو اقدام فرمایید

جهت آشنایی با بینورال-سابلیمینال و روش صحبح استفاده از این فایل کانال تلگرام   @J_AZB  مراجعه نمایید


این یک فایل هیپنوتیزمی است که با گوش کردن به  ان انرژی پولدار بودن را دریافت می کنید 

خرید و دانلود جذب پولداری
:: برچسب‌ها: جذب , جذبه , هیپنوتیزم , بینورال , سابلیمینال , پولداری , جذب ثروت , جذب پول ,
:: بازدید از این مطلب : 17
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 17 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 کتاب چگونه در مدار ثروت و جذب پول قرار بگیریم؟


چرا باید این کتاب را بخوانم؟

شما می توانید با قدرت افکارتان با استفاده از قانون جذب و به کارگیری این راز شگفت انگیز در زندگیتان پول و ثروت را بسوی خود جذب کنید.

اگه میخواهید کنترل مالی زندگی خود را در دست بگیرید و دروازه های عظیم  پول و ثروت را بسوی خود باز کنید با ما تا انتهای این کتاب

 قدرتمند همراه شوید.

این کتاب ارزشمند زندگی مالی شما را برای همیشه تغییر خواهد داد و همواره شما  در مدار پول و ثروت قرار

خواهد داد شما با مطالعه این کتاب می توانید با به کار گیری قانون جذب و نیروی  کائنات می توانید دروازه های عظیمی از پول و ثروت را به

روی خود باز کنید.

در بحث موفقیت مالی مهمترین مساله این است که همه چیز بستگی به شما دارد. اگر بخواهید می توانید موفقیت مالی را به هر نحوی  که مدنظرتان است به دست آورید .وقتی پای خواستن به میان می آید، بحث اراده و انگیزه به عنوان ملزومات آن مطرح می شوند. در سمیناری که اول شهریور برگزار خواهم کرد پرده از اسرار این دو مفهوم مهم برداشته خواهد شد و نشان داده می شود که چطور می توانید انگیزه ثروتمند شدن را در خود به وجود آورید.این حق شماست که ثروتمند شوید . مهم ترین اصل در این راه ، انگیزه است که می تواند حس خواستن را در ما ایجاد کند. انگیزه موتور حرکتی ما به سوی هر نوع هدف است و ساختار های خاص خودش را دارد که با کسب آن می توانیم به آن حد از موفقیت مالی که در تصور ماست دست پیدا کنیم.
نکته مهم دیگر این است که بعد از تصمیم به ثروتمند شدن، یاد بگیریم که چطور می توان پول به دست آورد. هیچ پولی از آسمان نمی بارد،جز این که شما چیزی را در مقابلش ارائه دهید. باید چیزی برای ارائه دادن داشته باشید تا بتوانید آن پول را دریافت کنید. این هنر خاص ماست که باید آن را شناسایی کنیم و محصولی  ارائه دهیم که  پاسخ به نیاز های بازار  را هدف گرفته باشد.وقتی صحبت از محصول می کنیم منظورمان صرفاً تولید یا تاسیس کارخانه برای  تولید نیست.
گاهی اوقات محصول می تواند یک کتاب یا ایده ارزشمند باشد؛ یا به یک الگوی آموزشی مربوط  شود یا مباحث مختلف خدماتی را در بر بگیرد. بنابر این حتماً لازم نیست سرمایه کلانی داشته باشیم تا به ثروت برسیم.
بعد از این که ایده را پیدا کردیم باید بیاموزیم چطور برای آن هدف سازی کنیم. چن هر ایده  ای به خودی خود شکل نمی گیرد.پیاده کردن آن ایده از آن موارد مهمی است که اصول و ساختار های خاص خودش را دارد. بنابراین باید یاد بگیریم چطور یک هدف را طراحی کنیم تا بتوانیم به آن برسیم و این گونه نشود که هدفی را طراحی کنیم که دسترسی به آن غیر ممکن باشد یا شرایطی پیش نیاید که ندانیم هدفسازی و عملکرد ضمیرناخودآگاه چگونه است و با  نا آگاهی هدفی را به صورت ناقص طراحی کنیم که اصلاًکار آمد نباشد و در نهایت آن را نیمه کاره رها کنیم.
طبیعی است که هر هدفی حتماً موانعی را پیش روی خود دارد. هرچه در راه رسیدن به اهداف جلو می رویم ، با موانعی روبه رو می شویم و تازه بعد از آن است که به فکر یافتن راه حل می افتیم.در حالی که بهتر است از همان اول مشخص کنیم و بدانیم چه موانعی در راه رسیدن به هدف وجود خواهند داشت و وقتی این موانع ظاهر شدند چطور آن ها را از میان برداریم؛
آن هم بدون این که در کارمان اختلالی ایجاد شود.از جمله موانع دیگری که مانع ما در راه رسیدن به آرزوهای مالی مان به شمار می رود این است که خیلی ها بر اساس نوع تربیت و پرورشی که داشته اند در حال ثروت زدایی  از زندگی خود هستندو در واقع از ثروت فرار می کنند.بار ها در همین جامعه مان افرادی را دیده ام که هر چند به ثروت علاقه دارند ، اما پول گریز هستند و علاقه ای به جمع کردن پول ندارند.
ارزش ها و باورهای ما درمورد پول باید تغییر کنند. اگر ارزش ها و باورهایی که در زندگی در مورد ثروتمندی داریم؛ در جایگاه درست خودشان بودند، پس تا الان باید به ثروت مورد نظرمان دست یافته بودیم.اگر امروز تصمیم می گیریم تا در یک سمینار شرکت کنیم یا در حال خواندن این مقاله هستیم، نشان می دهد که در جست و جوی آن باور ها و ارزش هایی هستیم که حرکت ما را در راه رسیدن به ثروت محدود کرده اند و می خواهیم متوقفشان کنیم. یادمان باشد تمام افرادی که به ثروت های کلان بر اساس خلاقیت و تلاش رسیده اند پیش از هر چیز این باور را در خود پرورانده بودند که پول چیز خوبی است و با آن می توان به رفاه بیشتری رسید. اغلبشان این باور را حتی در شرایطی داشته اند که بسیار بی پول بوده اند.
بعضی وقت ها افرادی را می بینیم که با وجود این که ثروت زیادی به آن ها رسیده است به راحتی آن را از دست می دهند. وقتی به  اعماق ذهن این افراد نفوذ می کنیم  متوجه می شویم که در ذهن آن ها این باور وجود وجود ندارد که می توان  ثروتمند شد. نکته مهمی که در این جا وجود دارد این است که این اعتقاد اگر در مسیر درست خود باشد هیچ تضادی با ارزش های اخلاقی دیگر نخواهد داشت و شاید حتی مکمل این ارزش های والا نیز باشد.باید یادبگیریم که با در نظر گرفتنن همه ارزش ها می توان ثروتمند شد و این ها دذ تقابل با هم قرار ندارند.اگر جایی احساس کردیم که ثروت و ارزش های ما در تقابل با هم قرار گرفته اند باید بتوانیم آن را کنترل کنیم. باید دید چرا وقتی از اغلب افراد می پرسیم چقدر ثروت می خواهی عددی را می گویند که نشانه ثروتمندی نیست؛ در حالی که باید جرئت کنیم و عددهای بالاتر را بگوییم و از خودمان و از هستی بخواهیم تا سهم بیشتری به ما بدهند.
چون این امکان وجود دارد و منوط به خواست ماست . چه  بسیار افراد گمنامی  بوده اند که این ثروت را از هستی و کائنات خواسته اند و به آن رسیده اند . در مسیر ثروت بسیار مهم است که تصیم مناسب را بگیریم و مهم تر  این است که تصمیم مناسب در زمان و مکان مناسب گرفته شود. بزرگ ترین مانع موفقیت ترس است.
باید جرئت کنیم ثروتمند شویم چون تا پیش از این به اشتباه به ما دیکته شده است که داشتن ثروت ، خوب نیست.
ترس، مخلوق بشر است. جایی که بشر نتواند تشخیص دهد چه چیزی در مقابل او قرار گرفته است، دچار ترس می شود. یا وقتی فرد نتواند آینده آینده را پیش بینی کند، ترس به سراغش می آید.
البته ترس نکات مفیدی هم در خود دارد.اعم  از این که کمک می کند فرد تمام جوانب کار را بسنجد و بتواند با احتیاط بیشتری قدم بردارد و خود را از خطر دور کند. ولی با تمام این اوصاف نباید بگذاریم که ترس، پیشرفتمان را مختل کند. این موضوعات را در نوشته ها و سمینارهای مختلفی که داشته ام مطرح کرده ام. در سمینار "چگونه ذهنتان را آهنربای جذب پول کنید" جنبه ای دیگر از آن را می خواهم آموزش دهم و آن، بحث استراتژی است و این که چطور می توانیم یک استراتژی کارآمد را در زندگی خود پیاده کنیم. جالب است که گاهی وقت ها می آییم به طور عمدی و البته ناخودآگاه یک استراتژی را برای نرسیدن به اهداف، برای خود پیاده سازی می کنیم و لاجرم تمام تلاش ما این می شود که به هدف خود نرسیم که این به پارامترهای ذهنی ما بر می گردد و در واقع به ما اجازه نمی دهد که با خیال راحت به کسب ثروت بپردازیم؛ این ها عواملی است که وی شود به طور کامل شناسایی و خنثی کرد.
یکی از عوامل مهمی که در پیشرفت و کسب ثروت برای انسان مهم است، بحث باور های ماست. باید بدانیم ثروت حق ماست و اینکه می توانیم خودمان را تولید کننده ثروت باشیم. چرا در بعضی کشور ها افراد متمول زیادی وجود دارند؟ به ین دلیل که آن ها با پول آشتی کرده اند. ولی در کشور ما به رغم نیاز به پول، آن را چرک کف دست می دانیم. یا خیلی ها می آیند بین علم و ثروت ، جدایی به وجود می آورند و هدفشان این است که ثروت را شکست دهند تا علم رشد کند؛
در صورتی که هرکدام از این ها جایگاه خود را دارند و اصلاً در تقابل با هم نیستند . در دنیای امروز زمانی که یک  علم توسعه می یابد که ثروت ، پشتوانه  آن باشد.کاری که باید بکنیم این است که ثروت سازی  را به صورت  علمی یاد بگیریم و بدانیم به طریق سنتی دنبال پول رفتن بی فایده است؛بلکه خلاقیت ، راه و چاره ماست. امروز اگر علم و دانش کسب پول را نداشته باشیم؛ اولاً کسب ثروت بسیار سخت می شود، ثانیاً اگر پول هم به دست آید به دلیل نداشتن علم ، از دستش خواهید داد. موفقیت مالی یک علم است و باید آن را علمی بیاموزیم.
موفقیت مالی هم کسب پول است و هم حفظ پول. در کنار این ها بپذیریم که در مسیر کسب ثروت نیاز به همکاری دیگران داریم. بعضی وقت ها برای این که نخواهیم شخص دیگری را وارد همکاری کنیم میلیون ها تومان پول را از دست می دهیم . کسب این عواملی که عرض شد ، صرفاً با یک تصویرسازی ذهنی میسر نیست. یکی از قوانین" ان ال پی " می گوید اگر کسی به ثروتی رسید یا توانست کاری انجام دهد همین نشان می دهد که دیگران هم می توانند؛ مگر اینکه محدودیت ذهنی یا فیزیکی داشته باشد. ثروت فقط مختص یک عده نیست و عملکرد مغز ماست که سبب می شود عده ای از فقر به ثروت و عده ای از ثروت به فقر نزول کنند.
باید بیاموزیم طور دیگری زندگی کنیم.در مقاله قبلی گفته شد وقتی می خواهیم کسب ثروت کنیم یعنی می خواهیم در زندگی خود تحول ایجاد کنیم و وقتی می خواهیم تحول ایجاد کنیم، باید سبک زندگیمان را تغییر دهیم." ذهنتان را آهنربای جذب پول کنید" و اگر تکنیک های آن را آموختید گامی بلند  در زندگی خود برداشته اید.
یاد بگیریم از هیچ ، همه چیز بسازیم و زندگی با ارزشمان را با تحقق اهدافی که در نظر داریم، رویایی کنیم. بخش مادی این اهداف در گرو تحقیق آموزه آهنربا کردن ذهن برای جذب پول است.


خرید و دانلود کتاب چگونه در مدار ثروت و جذب پول قرار بگیریم؟
:: برچسب‌ها: ثروت , جذب ثروت , جذب پول , مدار ثروت , ثروتمند , پولدار , کتاب ,
:: بازدید از این مطلب : 12
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 9 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 کتاب اکترونیکی اصول قانون جذبخرید و دانلود کتاب اکترونیکی اصول قانون جذب
:: برچسب‌ها: جذب پول , قانون جذب , پولدار شوید , افکار مثبت , جذب , روانشناسی ,
:: بازدید از این مطلب : 11
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 10 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 مکانیزم جذب پول و کارفرما ویژه معماران


من یک معمار هستم!

چند سال پیش زمانی که رشته معماری را به عنوان یک انتخاب تصادفی برای ادامه تحصیل انتخاب کردم، فرصت های کاری بی شماری را در مسیر کاری خودم می دیدم!

 

شغلی با سطح اجتماعی و درآمدی بالا!

 

مدتی بعد فهمیدم که این رویای شیرین ( رویاپردازی همیشه هم بد نیست) فقط می تواند یک رویا باشد! اگر برنامه مناسب و هدفمند برای جذب پروژه ها و کارفرما نداشته باشیم!

 

معمار ها با وجود اینکه افراد خلاق و سخت کوشی هستند، از مهارت های بازاریابی و کسب درآمد آگاهی چندانی ندارند...

آیا تنها تصور اینکه کار خوب خود تبلیغ است، کافی است؟؟؟ و چرا این تصور در میان معماران وجود دارد؟

بسیاری از دغدغه های من به عنوان یک معمار و مدرس یک مسئله مشترک است. بنابراین تصمیم گرفتم یافته ها و تحقیقاتم در مسیر پولسازی معماری را در اختیار شما نیز قرار دهم.

اطمینان دارم که این محصول راهگشای مشکلات حرفه ای معماران بویژه کسب درآمد پایدار از معماری خواهد بود.


بیشتر مطالب این کتابچه در هیچ دوره معماری و هیچ دانشگاهی به معماران تدریس نمیشود... در هیچ دوره آکادمیکی در مدارس معماری در زمینه نحوه جذب کارفرما یا بازاریابی صحبت نشده است!

بنابراین

این کتابچه همراه با ویدیوی آموزشی موجود در فایل ، قطعا نگرش شما به مسیر شغلی خودتان را تغییر خواهد داد...

 


خرید و دانلود مکانیزم جذب پول و کارفرما ویژه معماران
:: برچسب‌ها: معماری , بازاریابی , کارفرما , پول , جذب کارفرما , پروژه بیشتر , بازاریابی معماری , جذب پول , ثروت , شهرسازی , آموزش معماری , اسکیس , راندو , شیت بندی ,
:: بازدید از این مطلب : 11
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 2 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 چگونه اهداف خود را جذب کنیم


چگونه اهداف خود را جذب کنیمچگونه اهداف خود را جذب کنیم

امروز محصولی را ارائه کردم که با مطالعه آن می تونید هدف هایی که در زندگی دارید را به واقعیت تبدیل کنید . افراد زیادی از این آموزش به موفقیت های زیادی رسیده اند . مطمئن باشید با مطالعه این پکیج زندگی شما متجول میشود .خرید و دانلود چگونه اهداف خود را جذب کنیم
:: برچسب‌ها: هدف , نگرش , موفقیت , ذهن , جذب پول , ثروت , میلیاردر , کار , کارما , اهداف خود را جذب ,
:: بازدید از این مطلب : 13
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 فروش محصولات خود را در اینترنت 100 برابر کنید


خیلی از افراد در دنیای اینترنت اقدام به تولید و فروش محصولات خود می کنند ولی با اینکه خیلی از افراد محصولات خوبی دارند نمی توانند فروش خوبی از محصولات خود داشته باشند و این امر موجب نا امیدی این افراد می شود .

پکیج آموزشی که الان شما در حال مطالعه ی آن هستید حاصل تجربه ی چند ساله ی من در زمینه  تولید و فورش محصولات اینترنتی می باشد . روز اول که با کسب و کار های اینترنتی  آشنا شدم اقدام به تولید محصولات خود کردم . محصولات خوب داشتم ولی هیچ فروشی نداشتم . چند ماهی مشغول این کار بودم و لی فقط 1000 تومان فروش داشتم . تا اینکه یک شب ایده ای به ذهن من رسید که همین ایده موجب فروش میلیونی من شد !!!!

زمانی که دیدم این ایده ها عملیست شروع به تولید محصولات انبوهی کردم که نتیجه آن فروش روز اول ماه دوم کاری من 1 میلیون تومان شد !!!

                                           " تعجب نکنید "

فروش فقط یک روز من حدود 1 میلیون تومان شد . من محصولاتم را در 15 سایت مختلف قرار دادم . حالا این پکیج را آماده کرده ام که تمام کسانی که در دنیای اینترنت فعالیت می کنند بتوانند محصولات خود را به فروش برسانند و از فروش خود لذت ببرند .

راه هایی که در این پکیج بیان کردم تجربه ی خود من در زمینه فروش بوده که واقعا مفید واقع شده است .


خرید و دانلود فروش محصولات خود را در اینترنت 100 برابر کنید
:: برچسب‌ها: کار , فروش , محصول اینترنتی , درآمد , فروش زیاد , ایمیل , فروشگاه , فروش محصولات دانلودی , جذب مشتری , افزایش بازدید , سئو سایت , درآمد فراوان , افزایش مشتری , فروشگاه عالی , درآمد زیاد از فروشگاه , فروشگاه رایگان , جذب پول , میلیاردر , ثروت کلان , بورس ,
:: بازدید از این مطلب : 26
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 ویژگی های مشترک افراد پولدار


۲۲ ویژگی مشترک افراد پولدار که از آن‌ها بی‌اطلاعید!
Image result for ‫ویژگی پولدارها‬‎
پولدارها چه کسانی هستند؟
Image result for ‫ویژگی پولدارها‬‎
پولدارها چه خصوصیاتی دارند؟
Image result for ‫ویژگی پولدارها‬‎
ویژگی های مشترکی که بین همه پولدارهاست کدامند؟
شما هم میخواهید پولدار شوید؟؟
زندگی رویایی شما چیست؟
این ویژگی ها شما را به سمت پولدار شدن می کشاند
اگر میخواهید پولدار شوید 1000 تومان هزینه کنید
فقط 1000 تومان
همیشه ژست پولدار شدن داشته باشیدخرید و دانلود ویژگی های مشترک افراد پولدار
:: برچسب‌ها: پولدارها , ویژگی پولدارها , ویژشگی مشترک پولدارها , جذب پول , جذب ثروت ,
:: بازدید از این مطلب : 14
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 فایل خود هیپنوتیزم آهنربای پول و ثروت


آیا دوست دارید توان خرید هر چیزی را که واقعا آن را می خواهید، داشته باشید؟

اجازه دهید پول و ثروت به زندگی شما وارد شود و جزئی جدا نشدنی از آن شود. ضمیر ناخود آگاه شما همه چیز را درباره ی چگونگی جذب پول و ثروت به زندگی شما می داند. تنها کاری که لازم است انجام دهید تا به یک آهنربای بسیار قوی پول و ثروت تبدیل شوید این است که ضمیر ناخود آگاهتان را برای تبدیل شدن به یک آهنربای پول و ثروت پروگرم کنید، سپس در گوشه ای بنشینید و از قدرت و سرعت ضمیر ناخود آگاه در جذب پول و ثروت به زندگی تان حیرت زده شوید!

دستیابی به پول و ثروت واقعا کار ساده ای است، به شرط آنکه از فوت و فن آن آگاهی داشته باشید. همه ما دوست داریم به طرق مختلف پول و ثروت را به زندگی خود جذب کنیم ولی در این پروسه، فقط افراد کمی موفق به چنین کاری می شوند، چون اکثر افراد اطلاعات و برنامه ریزی های ذهنی لازم برای جذب پول به زندگی شان را ندارند. این فایل خود هیپنوتیزم، ضمیر ناخود آگاه شما را به گونه ای پروگرم می کند که پیشنهاد هایی را دریافت کنید، در شرایط و موقعیت هایی قرار بگیرید و اتفاق هایی برای شما رقم زده شود که همگی پول و ثروت را در زندگی شما جاری کنند.

به یاد داشته باشید، آهنربا برای جذب اشیای فلزی تلاش نمی کند، خود را به این در و آن در نمی زند، تنها از قدرت مغناطیسی اش استفاده می کند و به راحتی اشیا فلزی را با قدرتی بالا به سمت خود می کشد.


میزان موفقیت رهبران، مدیران، فروشندگان، کارمندان و کارفرمایان و ... با توجه به میزان توانایی آنها در دستیابی به اهدافشان تعیین می شود و به وضوح مشخص است که در اختیار داشتن پول و ثروت کافی نه تنها باعث تسریع دستیابی این افراد به اهدافشان می شود بلکه زندگی آنها را نیز زیبا تر و با کیفیت تر می کند. به عبارت دیگر اینکه در زندگی شخصی و حرفه ای خود چقدر موفق باشید، تا حد زیادی بستگی به توان مالی شما دارد.

افرادی که می خواهند در خود، تغییراتی مثبت و پایدار ایجاد کنند، لازم است که از تاثیر جادویی ای که هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزم می تواند در زندگیشان ایفا کند، آگاه شوند. و حالا شواهد علمی بسیار زیادی وجود دارد که به ما نشان می دهد هیپنوتیزم می تواند در سریع ترین زمان ممکن و به راحتی ذهن را برای جذب سریع و نامحدود پول و ثروت پروگرم کند تا به راحتی و سریع پول را به زندگی خود جذب کنید و یک بار برای همیشه با تمامی دغدغه ها و مشکلات مالی خداحافظی کنید.خرید و دانلود فایل خود هیپنوتیزم آهنربای پول و ثروت
:: برچسب‌ها: پول , ثروت , جذب پول , خود هیپنوتیزم , فایل خود هیپنوتیزم آهنربای پول و ثروت , آهنربای پول شوید , جذب سریع پول ,
:: بازدید از این مطلب : 18
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 2 شهريور 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6341 صفحه بعد