پيرامون يك شاخصه شرايط صحت و ايمني پلها
نوشته شده توسط : زپو

 پيرامون يك شاخصه شرايط صحت و ايمني پلها


- مقدمه

در بيستمين جلسه كميته پيرامون پلهاي راه كه در فوريه 1992 برگزار شد، يك نظرسنجي در رابطه با، مديريت پل- پيرامون شاخصي از شرايط صحت و ايمني پلهاي در حال استفاده پيشنهاد شد.

سرانجام تصميم گرفته شد كه اين نظرسنجي، در جلسه كميته اجرايي كه در 27 ماه مه همان سال در بروكسل برگزار شد، انجام بگيرد.

اين نظرنسجي، به منظور روشن نمودن وضعيت و گرايش هاي فعلي مديريت پلهاي در حال استفاده از طريق جمع آوري دانش و اطلاعات در رابطه با مديريت پل در كشورهاي مختلف، انجام گرفت. نتايج اين نظرسنجي، بعدها مي تواند در ارتقاي تكنيكهاي بازرسي و تشخيص، مورد استفاده قرار بگيرند.

پرسشنامه هاي نظرسنجي در ميان كشورهاي مختلفي توزيع شد و بطور كلي هفده، كشور به اين پرسشنامه‌ها، پاسخ دادند (به جدول1-1 نگاه كنيد) اين نظرسنجي براساس اطلاعات جمع آوري شده تكميل شد. اين گزارش، نتايج نظرسنجي و اطلاعات كسب شده را ارائه مي نمايد و پيشنهادي در راستا و موضوعات مديريت پل در آينده، مطرح مي نمايد.

هدف و گستره نظرسنجي

ساختارهاي پل، حلقه هاي ارتباطي مهمي را در يك سيستم راه، ايجاد مي نمايند. پلها، يكي از بخشهاي راه هستند كه نياز به بيشترين توجه دارند و 30 درصد از سرمايه گذاريهاي كلي در بخش راه را به خود اختصاص مي دهند. پلها، راههايي كليدي به منظور تضمين ايمني ترافيك راه، هستند و پلها نقش مهمي در حفظ و نگهداري محيط زيست دارند. نيمه دوم قرن بيستم، شامل توسعه جهاني چشمگيري در زمينه ترافيك راه بوده است كه طي آن رشد قابل ملاحظه اي در تعداد پلهاي احداث شده طي دهه 1950 و 1960 صورت گرفته است (جدول 2-1). هرچند اين رشد در دهه 1970 به اوج خود رسيد. با اين حال، بسياري از كشورها، براي احداث راهها، همچنان نياز به سرمايه گذاري در پلها دارند.

طبق اطلاعات جمع آوري شده، طول اجرا شده در هر كشور متفاوت است. بنابراين به منظور مقايسه شرايط پلهاي راه در ميان كشورها، حتي الامكان از نقطه نظري برابر، اين گستره با اطلاعات دقيق، بعنوان «راه اصلي» تعيين و تعريف شده است (به ضميمه، جدول 1 نگاه كنيد).

 

از سوي ديگر، سرمايه گذاري در تعمير و نگهداري پلهاي از قبل ساخته شده، نيز حائز اهميت مي باشند. پلهايي كه در دهه 1950 ساخته شده بودند، در حال حاضر بالغ بر سي سال است كه در حال استفاده بوده اند. اين امر نياز به توجه بيشتر در رابطه با تعمير ونگهداري پل كارا و امن را به منظور نگهداري و تداوم راههاي تردد، مي طلبد. به منظور حفظ حراست از منافع عمومي، لازم است كه نگهداري موثري از پلهاي موجود به منظور افزايش طول عمر آنها، بعمل آيد.

از يك نقطه نظر واحد، شرايط موجود، امكان سرمايه گذاري نامحدود را نمي‌دهند و سرمايه گذاري در سيستم راه به موثرترين و كارآمدترين روش، موضوعي مشترك براي كليه كشورها مي باشد. به همين ترتيب، لازم است كه درك و شناخت دقيقي از شرايط حاضر و آتي پلها داشته باشيم و تصميم گيريهاي معقول و متقاعد كننده اي در رابطه با توزيع و تقسيم بودجه ها از نقطه نظر حفظ و نگهداري راههاي تردد و محيط زيست در حين توجه به شرايط موجود، داشته باشيم.

مقوله مديريت پل اخيراً در پاسخ به اين نيازها، مطرح شده است. كميته C11 به اين مقوله، بعنوان يك استراتژي براي مواجهه با موضوعات گسترده مربوطه، به منظور تضمين ايمني و توانايي استفاده از پلهاي موجود به نحوي كه در گزارش OECD تعريف شده بود، به خوبي واقف است.

فعاليت هاي خاص، موضوعات گسترده اي از اين قبيل را در بر مي گيرند:

-      تكميل و روز آمد كردن موجودي پلهاي در حال استفاده و اطلاعات مربوطه

-      تخمين هاي بودجه و توزيع هاي آن

-      برنامه ريزي بازرسي

-      آموزش و پرورش پرسنل بازرسي و تعمير و نگهداري

-      تجهيزات و متدهاي بازرسي

-      دسترسي به كليه اطلاعات مربوط به پلها

-      تشخيص شرايط صحت و ايمني

-      تعمير و تقويت

-      برنامه تعويض و جايگزيني

-      كنترل ترافيك

كميته C11 موضوع مديريت پل را برگزيد، به اين دليل كه از نقطه نظر نيازهاي فعلي در جاييكه مديريت و نگهداري پل به منظور ايمني راه و حفظ و نگهداري زيست محيطي، ضروري است، بسيار مهم است كه يك سازمان بين المللي، تئوري مثبتي را در رابطه با متدهاي كارآمد براي مديريت پل، براساس تجربيات و مفاهيم انفرادي استفاده شده در كشورهاي مختلف ارائه نمايد.

با اين حال، تفاوتهايي در تاريخچه مديريت پل و در سطوح گسترش و ارتقا كه بدليل تفاوت در شرايط جوي، تاريخ، فرهنگ و شرايط ارتقاي راه در كشورهاي مختلف، هستند، وجود دارد. بنابراين، تصميم بر اين گرفته شد كه تا دوره جلسه 1995 مونترال، اين تحقيق، بر روي موضوع مشترك يك، شاخصه اي از شرايط صحت و سلامت پلهاي در حال استفاده، متمركز شده چرا كه اين موضوع بخش عمده اي از فعاليت هاي مديريت پل را در بسياري از كشورها، تشكيل مي دهد. پس از اين موضوع، تكنيك بازرسي و تشخيص كه به منظور شناسايي شرايط پلهاي در حال استفاده، مورد بررسي قرار گرفت.

اين گزارش، نتايج اين نظرسنجي را كه طبق موارد و دسته هاي زير، جمع بندي شده اند، ارائه مي نمايد:

1) سيستم هاي بازرسي و مجموعه قوانين استفاده شده براي شناسايي پيشينه و سابقه پلها در كشورهاي مختلف.

2) سبكها و شرايط فعلي تكنيكهاي بازرسي كه در حال استفاده هستند يا در كشورهاي مختلف، توسعه يافته اند.

3) مثالهايي از تكنيكهاي تشخيصي.

3- سيستم هاي بازرسي و مجموعه قوانين1-3- موارد عمومي:

به منظور نگهداري و مديريت موثر پلهاي در حال استفاده، چند سري فرآيند بايد بطور سيستماتيك بكار گرفته شوند تا شرايط تخريب، شناسايي، پيوستگي و اتصال آن، بررسي و هرگونه معيارهاي مخالف، مشخص شوند. بعنوان مثال فرايندهايي از بازرسي گرفته تا تشخيص. بنابراين، ضروري است كه استانداردها يا دستورالعمل هايي كه اين موارد را تصريح مي نمايند، استمرار پيدا كنند.

تركيبات متنوع و گسترده اي از طبقه راه و تعداد، نوع و تاريخ احداث پلهايي كه تحت مديريت هستند، در هر كشوري، وجود دارد. استانداردهاي بازرسي، يا دستورالعمل هايي كه در هر كشوري، در پاسخ به شرايط انفرادي به منظور كشف آسيب پل، وضع شده اند، ميزان پيوستگي را شناسايي و در مورد لزوم تعمير يا جايگزيني، قضاوت مي نمايند. نتايج چنين بازرسيهايي در پايگاههاي اطلاعاتي كامپيوتري، در بيشتر كشورها، استمرار پيدا مي كنند، چرا كه اين نتايج، براي بازرسيهاي بعدي‌و كارهاي تعميراتي، ضروري هستند. اين استانداردها، دستورالعمل‌ها، نتايج جمع آوري شده بازرسيها و متدهاي بازرسي، براي هر كشوري، در زمينه اداره و كنترل پلهاي مشابه، بسيار مفيد هستند.

2-3- استانداردهاي بازرسي يا دستورالعمل‌ها

هر كشور گزارش كننده، استانداردهاي بازرسي و دستورالعمل هاي وضع شده خاص خودش را دارد. يكي از بكارگيريهاي اوليه استانداردها و دستورالعمل هاي موجود وضع شده، در امريكا و در سال 1970، صورت گرفت.

در هر كشوري مبناي بكارگيري بازرسي، در استانداردها و دستورالعمل ها، مشخص شده است، جاييكه مهندسان، مي توانند متدهاي واقعي قابل استفاده را تعيين نمايند.

مطالب و محتواي استانداردها و دستورالعمل ها در هر كشوري مي تواند، متفاوت باشد، برخي از آنها براساس نوع ساختار طبقه بندي مي شوند (مانند سازه روزميني، سازه زير زميني و تجهيزات فرعي)، در حاليكه، سايرين براساس نوع بازرسي، گروه‌بندي مي شوند.

در بيشتر كشورهاي تحت مطالعه، بازرسي اصلي، به تفصيل شرح داده شده اند اين جزئيات شامل هدف، تناوب، سيستم/ متد، موضوع و اقلام، ثبت نتايج بازرسي و ارزيابي نتايج بازرسي مي باشد. همچنين در بسياري از كشورها، براي هر تعمير و يا تعويض توصيه شده براساس نتايج بازرسي، اين توضيحات، ارائه مي شوند.

 هدف و گستره بازرسي

هر كشوري، از بازرسيهاي عمومي براي كشف زود هنگام تخريب، بازرسيهاي كامل براي ارزيابي سالم بودن و نياز به تعمير و ساير بازرسيها براي منظورهايي خاص، استفاده مي نمايد. از ميان آنها، بازرسيهاي عمومي و كامل، بصورت ادواري بكار گرفته مي شوند. بازرسيهاي خاصي در صورت لزوم، مانند پس از يك مورد غيرعادي يا آسيب شديد، يا زمانيكه بواسطه نتايج يك بازرسي كامل و مشروح، نياز به بازرسي ديگري مي باشد، بكار گرفته مي شوند.

بازرسيهاي عمومي، در طول بررسيهاي راه روزانه، انجام مي گيرند كه از طريق بررسيهاي بصري (از درون يك خودرو) رويه  جاده، درزهاي انبساط سيستم‌هاي زهكشي و غيره و همچنين از طريق مطالعات دورازمحل سازه‌هاي روزميني و زيرزميني، اينكار، انجام مي گيرد.

بازرسيهاي تفصيلي و خاص بصورت عيني و در مجاورت سازه از داربست موقتي يا خودروي بازرسي، انجام مي‌گيرند. همچنين از تجهيزات بازرسي نيز استفاده مي‌شود.

متد بازرسي

علاوه بر بازرسيهاي بصري، بازرسي هاي به كمك تجهيزات نيز در بيشتر كشورها، انجام مي گيرد كه طي آن، بازرسان ابزار و وسايل را حمل مي نمايند (مانند دوربين دوچشمي، اندازه‌گيريهاي ترك خوردگي و دوربين).

در زمان بازرسي، ممكن است، عكس نيزگرفته شود و شرايط بازرسي در قالب نقشه، ثبت شوند. برخي از كشورها، علاوه بر اينها، از آزمايش چكش، حرارت سنج سطح، نوار ضبط صوت‌ها، اندازه‌گير درز يا شكاف ترازياب، آشكارساز كلريد و غيره، استفاده نمايند. در سوئد، اندازه گيري از طريق كامپيوترها نيز، گسترش پيدا كرده است.


خرید و دانلود  پيرامون يك شاخصه شرايط صحت و ايمني پلها


:: برچسب‌ها: رایگان , دانلود , مقاله , ورد , مقاله معماری , مقاله ساختمان سازی , مقاله مهندسی , پژوهش , تحقیق , معماری , پيرامون يك شاخصه شرايط صحت و ايمني پلها , تكنيكهاي بازرسي براي اعضاي بتني سازه , واكنش قليا , واكنش سيليس , واكنش بتن , كاربردهاي GPR براي ارزيابيهاي كف پل , آزمايش غيرمخرب پلهاي بتني از طريق سيستمScorpion , سيستم بازرسي خودكار تاوه RC , راديوگرافي گاما , راديوگرافي , راديوسكوپي , word ,
:: بازدید از این مطلب : 21
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 25 خرداد 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: